Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 962
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. september

2020 nr

962-k

 

 

Haraka tn 6a ja 6b katastriüksuste liitmine Kristiine linnaosas

 

 

 

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg-te 1 ja 2, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1, § 181 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringuga“, Harju maavanema 25. augusti 2017 korraldusega nr 924-k „Tallinna linnas Kristiine linnaosas Haraka tn 6a kinnisasjaga piirneva Haraka tn 6b maaüksuse erastamine“ ning tulenevalt kinnistu omaniku 1. juunil 2020 allkirjastatud avaldusest katastriüksuse moodustamiseks vajalike toimingute teostamiseks

 

 

         

1. Muuta Kristiine linnaosas asuvate katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarve alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Haraka tn 6a, katastritunnus 78401:101:1312, sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.2 Haraka tn 6b, katastritunnus 78401:101:3057, sihtotstarve elamumaa 100%.

1.2 moodustatava katastriüksuse aadress ja sihtotstarve:

1.2.1 Haraka tn 6a, sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks kinnistu omanikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

 

Linnapea

Priit Lello

 

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes