Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Isiklike kasutusõiguste lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 961
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

961-k

Isiklike kasutusõiguste lõpetamine

Asjaõigusseaduse § 642, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2, § 70 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt AKTSIASELTSI TALLINNA VESI 19. mai 2020 avalduse nr PR/1900593-3 p-st 1.1, 29. mai 2020 avalduse nr PR/1965880-3 p-st 1, 9. juuni 2020 avalduse nr EHR/1936169-3 p-dest 1.1 ja 1.2, 23. juuli 2020 avalduse nr EHR/1958144-4 p-st 1 ja 7. augusti 2020 avalduse nr PR/1936788-2 p-st 1 ning Elektrilevi OÜ 5. juuni 2020 nr JV-MAA-1/2430 ja 10. juuni 2020 nr JV-MAA-1/2567 ning Telia Eesti ASi volitatud esindaja 5. juuni 2020 avaldustest

1. Lõpetada järgmistele Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (äriregistri kood 10257326, aadress Ädala tn 10, Tallinn 10614) kasuks seatud alljärgnevad isiklikud kasutusõigused ja taotleda nende kinnistusraamatust kustutamist tulenevalt ehitusprojektide muudatustest:

1.1 isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingutega (sõlmitud 13. juulil 2010, notari ametitegevuse raamatu nr 1436) Järvevana tee T15 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25038701, III jao kanne nr 1) seatud isiklik kasutusõigus;

1.2 isiklike kasutusõiguste lõpetamise kokkuleppe, isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega (sõlmitud 23. jaanuaril 2020, notari ametitegevuse raamatu nr 137) Ants Lauteri tänav // Kauka tänav // Kaupmehe tänav // Lembitu tänav // Vambola tänav kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25873101, III jao kanne nr 14) seatud isiklik kasutusõigus;

1.3 isiklike kasutusõiguste lõpetamise kokkuleppe, isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega (sõlmitud 11. septembril 2019, notari ametitegevuse raamatu nr 2078) Pärnamäe tee T11 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25515301, III jao kanne nr 4) ja Muuga tee T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 24996001, III jao kanne nr 2) seatud isiklikud kasutusõigused;

1.4 isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega (sõlmitud 26. mail 2020, notari ametitegevuse raamatu nr 915) Mäepealse tänav T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26968401, III jao kanne nr 8) seatud isiklik kasutusõigus;

1.5 isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega (sõlmitud 30. augustil 2017, notari ametitegevuse raamatu nr 1476) Rahukohtu tänav kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 4045501, III jao kanne nr 2) seatud isiklik kasutusõigus.

2. Lõpetada järgmistele Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63, Tallinn 12915) kasuks seatud alljärgnevad isiklikud kasutusõigused ja taotleda nende kinnistusraamatust kustutamist tulenevalt ehitusprojektide muudatustest:

2.1 isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega  (sõlmitud 2. märtsil 2020, notari ametitegevuse raamatu nr 500) Tartu maantee T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25061701, III jao kanne nr 6) seatud isiklik kasutusõigus;

2.2 isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu, asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega (sõlmitud 11. veebruaril 2020, notari ametitegevuse raamatu nr 307) Maarjamäe tänav T4 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 6275850, III jao kanne nr 1), Mäe tänav T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 3419950, III jao kanne nr 8) ja Mäe tn 8 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 11142650, III jao kanne nr 2) seatud isiklikud kasutusõigused.

3. Lõpetada Tallinna linna ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (praegune Telia Eesti AS, äriregistri kood 10234957, aadress Mustamäe tee 3, Tallinn 15033) vahel 31. augustil 2012 sõlmitud isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingutega (notari ametitegevuse raamatu nr 2041) Tallinna linna omandis olevatele Vabarna tee T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25886601, III jao kanne nr 2) ja Aianduse tee T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25913001, III jao kanne nr 3) Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks seatud isiklikud kasutusõigused ning taotleda nende kinnistusraamatust kustutamist tulenevalt ehitusprojektide muudatustest.

4. Lõpetada Tallinna linna ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi (praegune Telia Eesti AS) vahel 31. augustil 2020 sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping (notari ametitegevuse raamatu nr 2045), millega seati Tallinna linna omandis olevale Kõlviku tee T1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26360101) Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks isiklik kasutusõigus tulenevalt ehitusprojektide muudatustest.

5. Muuta tulenevalt ehitusprojektide muudatustest Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2012 korraldust nr 1122-k "Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks“ järgmiselt:

5.1 tunnistada punkt 1.5 kehtetuks;

5.2 jätta punktis 3.1 välja number „1.5.2,“;

5.3 tunnistada kehtetuks lisa 6.

6. Isiklike kasutusõiguste lõpetamistega seotud kulud (notaritasu ja kinnistusraamatu toimingute riigilõiv) tasuvad õigustatud isikud.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada isiklike kasutusõiguste lõpetamise lepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

7.2 teha korraldus teatavaks AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜle, Telia Eesti ASile ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes