Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 960
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

960-k

Sõpruse pst 167a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu kasuks

Asjaõigusseaduse §-de 641, 225 ja 228 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ § 6 lg-ga 4 ning tulenevalt Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu taotlusest

1. Seada isiklik kasutusõigus Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistu (registrikood 80040611, edaspidi nimetatud õigustatud isik) kasuks Tallinna linna (edaspidi nimetatud kinnisasja omanik) omandis olevale Sõpruse pst 167a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 24953701, katastritunnus 78405:504:0017, pindala 11 128 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ning määrata isikliku kasutusõiguse tingimused alljärgnevalt:

1.1 isikliku kasutusõiguse esemeks on Sõpruse pst 167a kinnisasjal paiknev parkimisala kogupindalaga 402 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutatud alana;

1.2 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat;

1.3 isiklik kasutusõigus seatakse tasuta;

1.4 õigustatud isikul on isikliku kasutusõiguse eseme kasutamise, hooldamise ja parendamise õigus;

1.5 õigustatud isik kohustub:

1.5.1 säilitama isikliku kasutusõiguse eseme otstarbe ning kasutama seda heaperemehelikult;

1.5.2 hoidma omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras ning tagama isikliku kasutusõiguse esemel aastaringselt heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

1.5.3 teostama omal kulul isikliku kasutusõiguse eseme alalise hea seisukorra tagamiseks hooldus- ja parendustöid. Isikliku kasutusõiguse esemele tehtavad parendustööd kohustub õigustatud isik kinnisasja omanikuga kooskõlastama;

1.5.4 mitte andma isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist üle kolmandatele isikutele;

1.5.5 isikliku kasutusõiguse lõppemisel või lõpetamisel tagastama isikliku kasutusõiguse eseme kinnisasja omanikule, ilma selle eest tasu nõudmata ning esitama vormikohase avalduse isikliku kasutusõiguse kustutamiseks kinnistusraamatust;

1.6 kinnisasja omanik kohustub:

1.6.1 hoiduma tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse eseme sihipärast kasutamist;

1.6.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutmisest ja kinnisasja võõrandamisest;

1.6.3 kinnisasja koormamisel teiste isiklike servituutidega või reaalservituutidega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas korralduses nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest;

1.7 kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist ja isikliku kasutusõiguse eseme tasuta üleandmist ning kinnistusraamatust kustutamist, kui õigustatud isik rikub oluliselt korralduse punktides 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 või 1.5.4 sätestatud kohustusi;

1.8 isikliku kasutusõiguse lõppemisel või lõpetamisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule punktis 1.1 nimetatud parkimisala ehitustöödeks, kasutusloa vormistamiseks, isikliku kasutusõiguse eseme hooldamiseks ja parendamiseks ning heakorra tagamiseks tehtud kulutusi.

2. Kinnisasja omanikul taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse.

3. Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

4.2 teha korraldus teatavaks Tallinn, Siili tn 6 // 8 korteriühistule ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa