Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 959
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

959-k

Suurtüki tn 12 kinnisasja jagamine

Asjaõigusseaduse § 54 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 2 ja 5, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maakorraldusseaduse § 10 lg 62 ja § 13 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades Muinsuskaitseameti menetluskomisjoni 18. veebruari 2020 protokolli nr 423

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Suurtüki tn 12 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 20250001, katastritunnus 78401:101:0055, pindala 9483 m², sihtotstarve transpordimaa 80%, ärimaa 10%, tootmismaa 10%) ning määrata jagamisel tekkivate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Suurtüki tn 8a, pindala 3460 m², sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2 Suurtüki tn 12, pindala 6023 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Tallinna Linnavaraametil:

2.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

2.2 teha korraldus teatavaks Maa-ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes