Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalda tn 5 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 958
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

958-k

Kalda tn 5 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 12 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5 ja § 6 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 8. jaanuari 2020 korraldusest nr 22-k „Kalda tn 5 // Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Kalda tn 5 // Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Kalda tn 5 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 11111601, katastritunnus 78404:408:0970, pindala 34 253 m², sihtotstarve ärimaa 100%) moodustatav üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasi, edaspidi kinnisasi, ligikaudse pindalaga 3760 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 3), mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava jalgtee ja spordiväljaku ning haljastuse, kõik koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab kinnisasjale rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

1.2 kinnisasja omanikul esitada Nõmme Linnaosa Valitsusele rajatiste kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasja valdus Tallinna linnale (Nõmme Linnaosa Valitsusele) üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul rajatiste valduse üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest arvates;

1.4 kui kinnisasja omanik ei ole andnud kinnisasja valdust üle punktis 1.2 nimetatud tähtpäevaks ja/või ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.5 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, võib kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot;

1.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

1.7 kinnisasja koormav hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.8 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused;

1.9 taotleda eelmärke kandmist Kalda tn 5 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 11111601 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 3760 m² suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

1.10 Kalda tn 5 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 3;

1.11 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Kalda tn 5 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Nõmme Linnaosa Valitsus kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel:

4.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.2;

4.2 edastada punktis 1.2 nimetatud kinnisasja valduse üleandmis-vastuvõtmisakti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

5.2 tasuda punktis 1.11 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks OÜle Hyperficarius ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa