Lääne tee 56 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine

Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 956

Redaktsiooni kehtivus 09.09.2020 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 28.08.2095

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.