Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 954
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

954-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3, § 57¹ lg 1 ja lg 11, avaliku teenistuse seaduse § 21 lg 1, § 22 lg 1 ja § 56 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud „Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 25 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 23 lg-ga 4, § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekust

1. Nimetada Monika Haukanõmm (isikukood 47205220282) alates 14. septembrist 2020 Tallinna Kesklinna vanema ametikohale käesoleva linnavalitsuse volituste ajaks.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Monika Haukanõmme põhipalgaks 4200 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjal Anu Ausil anda asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanemale Monika Haukanõmmele.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Monika Haukanõmmele, Anu Ausile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes