Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 954

Redaktsiooni kehtivus 09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

954-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3, § 57¹ lg 1 ja lg 11, avaliku teenistuse seaduse § 21 lg 1, § 22 lg 1 ja § 56 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud „Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 25 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 23 lg-ga 4, § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekust

1. Nimetada Monika Haukanõmm (isikukood 47205220282) alates 14. septembrist 2020 Tallinna Kesklinna vanema ametikohale käesoleva linnavalitsuse volituste ajaks.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Monika Haukanõmme põhipalgaks 4200 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjal Anu Ausil anda asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanemale Monika Haukanõmmele.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Monika Haukanõmmele, Anu Ausile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes