Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 korraldus number 954
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2020 nr

954-k

Tallinna Kesklinna vanema ametisse nimetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, § 57 lg 2 p 3, § 57¹ lg 1 ja lg 11, avaliku teenistuse seaduse § 21 lg 1, § 22 lg 1 ja § 56 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud „Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimääruse“ § 25 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 23 lg-ga 4, § 24 lg-ga 5 ja lisaga ning tulenevalt linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekust

1. Nimetada Monika Haukanõmm (isikukood 47205220282) alates 14. septembrist 2020 Tallinna Kesklinna vanema ametikohale käesoleva linnavalitsuse volituste ajaks.

2. Tallinna Kesklinna vanema ametikohal teostatakse avalikku võimu avaliku teenistuse seaduse § 7 lg 3 p 1 alusel - ametiasutuse juhtimine.

3. Määrata Tallinna Kesklinna vanema Monika Haukanõmme põhipalgaks 4200 eurot (bruto) kuus.

4. Tallinna Kesklinna vanema ülesannete täitjal Anu Ausil anda asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanemale Monika Haukanõmmele.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Monika Haukanõmmele, Anu Ausile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes