Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 74
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 74

Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 93 lg 2, § 124 lg-te 6 ja 10, § 128 lg-te 1 ja 5, § 142 lg-te 2 ja 6, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p-de 3 ja 4, lg-te 3-6, § 35 lg-te 3 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 13 lg-te 6 ja 7 alusel ning tulenevalt Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 17. mail 2018 registreeritud algatamisettepanekust ning arvestades Keskkonnaameti 3. oktoobri 2019 kirjas nr 6-5/19/196-2 ja Terviseameti 15. oktoobri 2019 kirjas nr 9.3-4/19/5277-2 esitatud seisukohtadega.

1. Algatada Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,88 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Paldiski mnt 245 kinnistu kruntideks ning määrata kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks ning meteoväljaku säilitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused. Planeeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohane ühiskondlike hoonete ala juhtotstarve osaliselt ettevõtlus- ja tootmismaaks.

3. Detailplaneering koostada vastavalt riigihalduse ministri 17. oktoobri 2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“.

4. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

4.1 määrata Paldiski maantee poolne ehitusjoon Tähetorni tn 108 kinnistul paikneva ärihoone ehitusjoone pikendusele, hoonete osas lisada nõue ehitusprojekti koostamiseks kavandada uushoonestus paralleelselt olemasoleva hoonestusega;

4.2 kavandada igale krundile minimaalselt 30% haljastust kompaktse alana;

4.3 vähemalt kolmandik parkimiskohti kavandada hoone mahus;

4.4 kinnistu piirile kavandada parkimiskohtade puhvriks hekiga haljasribad;

4.5 juurdepääsu kavandamisel planeeritavatele kruntidele lähtuda Paldiski maantee perspektiivsest lahendusest (2 2 sõidurada), mille kohaselt juurdepääs Paldiski maanteelt saab toimuda ainult parempööretega kinnistule ja kinnistult välja. Krundi pos 2 kavandamise eelduseks on juurdepääsuservituudi olemasolu Härgmäe tänava poolt ja kinnistu omanike nõusolek planeeringulahendusega;

4.6 kavandada teed, parkimiskohad ja muud liiklusrajatised lähtudes EVS 843:2016 „Linnatänavad“;

4.7 esitada planeeringuala käsitlev keskkonnaseisundi hinnang, milles käsitletakse territooriumil ja selle lähiümbruses varem toimunud tegevusi, keskkonnaohtlike objektide olemasolu ja nende hinnangulist mõju maa-alal. Vajadusel viia hinnangu raames läbi reostusuuring, mille lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga;

4.8 teostada puittaimestiku (dendroloogilise) ja haljastuse inventeerimine planeeritaval alal vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ § 1 lõikele 3. Märkida joonistele inventeerimise tulemused koos puude võrade ulatusega. Tagada I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine;

4.9 tuua välja liigiliselt, arvuliselt ja väärtusklasside kaupa likvideeritav haljastus ning põhjendus selle likvideerimiseks. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule;

4.10 mitte kavandada säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi;

4.11 kavandada tehnovõrgud kõvakattega alade alla, säilitada haljasalad maksimaalselt kõrghaljastuse istutamise võimalusega;

4.12 välistada vertikaalplaneerimisega sademevee valgumine kõrvalkinnistutele. Planeeringu elluviimisega ei tohi halveneda naaberkruntide veere˛iim;

4.13 selgitada olemasolevate puurkaevude (reg nr prk0011580 ja prk0000775) edasist kasutusperspektiivi. Puurkaevude säilitamisel pidada kinni nendele kehtestatud sanitaarkaitse- või hooldusala nõuetest;

4.14 arvestada, et planeeritaval alal on põhjavee pindmine kiht maapinnalt lähtuva reostuse eest looduslikult kaitsmata. Välistada reoainete ja reostusohtliku sademevee sattumine maapinnale ja imbumine pinnasesse. Sademevee juhtimisel Harku järve on vajalik rajada lodu tüüpi bioloogiline puhasti äravoolu kraavile;

4.15 käsitleda jäätmete liigiti kogumise vajadust Tallinna jäätmehoolduseeskirja (Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määrus nr 28) nõudeid arvestades. Tähistada olmejäätmete kogumiskohtade võimalikud asukohad põhijoonisel.

5. Detailplaneeringu koostajal teha koostööd Keskkonnaagentuuri, Haabersti Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

6. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

7. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja selgub riigihanke läbiviimisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt pärast detailplaneeringu algatamist ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

8. Mitte algatada Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

8.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringuga kavandatakse olemasoleva hoonestuse asemele uue ehitamist;

8.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kahe uue äri-, lao- või tootmishoone ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

8.3 detailplaneeringu lahendusega soovitakse muuta Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohane ühiskondlike hoonete ala juhtotstarve osaliselt ettevõtlus- ja tootmismaaks, kuid see ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju. Alal asub Harku meteojaam ning kuna suur osa kinnistust on väheses kasutuses, siis on sobilik, et uuele moodustatavale krundile planeeritakse endise majutushoone asemele laopindade piirkonda sobiv hoonestusmaht. Riigile vajalikule ilmajaama kinnistu osale jääb kehtima senine juhtotstarve ning sellele taotletakse täiendavat ehitusõigust garaa˛i/laopinna ehitamiseks;

8.4 Haabersti linnaosas Paldiski mnt ääres asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne teadaolevalt kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

8.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui säilitatakse väärtuslik ja võimalusel oluline kõrghaljastus ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

8.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta olulist mõju elanikkonnale. Planeeringu elluviimine ning kahe uue hoone rajamine ei suurenda oluliselt piirkonna liikluskoormust ega müra ja õhusaaste tasemeid;

8.7 planeeringualal selgitatakse keskkonnaseisundi hinnanguga varem toimunud tegevusest tulenevate võimalike keskkonnaohtlike objektide ja jääkreostuse olemasolu, vajadusel tehakse reostusuuring. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

8.8 tegevusega ei kaasne mõju veekeskkonnale, kui arvestatakse, et planeeritaval alal on põhjavee pindmine kiht maapinnalt lähtuva reostuse eest looduslikult kaitsmata. Välistada tuleb reoainete ja reostusohtliku sademevee sattumine maapinnale ja imbumine pinnasesse;

8.9 planeeringu elluviimisel on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskohad.

9. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

10. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

11. Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

12. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020

otsuse nr 74

LISA

Paldiski mnt 245 kinnistu detailplaneeringu ala ja kontaktvööndi piiri skeem

 

- planeeritav maa-ala 2,88 ha

 - planeeritava maa-ala kontaktvööndi piir

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees