Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 määrus number 12 [RT IV, 11.09.2020, 2]
Jõustumine:14.09.2020
Rakendamise kuupäev:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2020 - ... [RT IV, 11.09.2020, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  3. september 2020 nr 12

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Vanema osast vabastamine

(1) Vanema osa maksmisest vabastatakse vanem:

1) kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

2) kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

(2) Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee või lasteasutuses kohapeal.

(3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

(4) Vanema osa maksmisest vabastatakse käimasoleva õppeaasta lõpuni:

1) lõike 1 punktis 1 nimetatud vanem avalduse esitamise kuule järgnevast kuust;

2) lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud vanem avalduse esitamisest.

(5) Kui lõike 1 punktides 1-3 nimetatud vanema ja tema lapse rahvastikuregistrijärgne aadress ei ole enam Tallinn, siis lõpetatakse varem määratud vanema osa maksmise vabastus.“.

(6) Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees