Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 määrus number 11 [RT IV, 11.09.2020, 1]
Jõustumine:14.09.2020
Rakendamise kuupäev:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2020 - ... [RT IV, 11.09.2020, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  3. september 2020 nr 11

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p-de 8, 10 ja 11 ja lg-te 2-4 ning § 31 lg 2 p 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) e-piletisüsteem on Tallinna ühtne veebipõhine piletisüsteem, milles kehtivad elektroonilised piletid ja QR-piletid;

3) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet (elektrooniline pilet või QR-pilet) või käesoleva määruse §-s 5 nimetatud sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Elektroonilise sõidupileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. QR-pileti olemasolu tõendatakse valideeritud piletikoodiga;“;

2) paragrahvi 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) tunnipilet on sõidupilet (elektrooniline pilet või QR-pilet), mille esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit. Pilet aktiveerub esimese valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni;“;

3) paragrahvi 2 punkt 28 ning § 4 lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) 1 tunni pilet (Ühiskaardi või pangakaardiga või QR-piletina) 1,50 eurot;

4) 1 tunni sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga või QR-piletina) 0,75 eurot;“;

5) paragrahvi 5 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ühe tunni sooduspiletit QR-piletina on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:“;

6) paragrahvi 5 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Sõidusoodustuse õiguse tõendamiseks tuleb kontrolliõigusega ametiisikule esitada valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Kui sõidusoodustuse õigust ei saa elektroonilistest registritest kontrollida, tuleb lisaks esitada muu sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.“;

7) paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) valideerima Ühiskaardi või samaväärse andmekandja või QR-pileti koodi igal ühissõidukisse, v.a laeva sisenemisel. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet ja/või aktiveeritud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast Ühiskaardi või samaväärse andmekandja valideerimist. QR-pilet annab sõiduõiguse pärast koodi valideerimist.“;

8) paragrahvi 7 lõike 3 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) raha jääk Ühiskaardi kontol (näiteks „Müüdud 1 pilet 1,50 €. Raha jääk 3,50 €“). Raha jääk kuvatakse ainult juhul, kui summa on 50 eurot või vähem;

5) lisapiletite ostmisel kuvatakse kõigepealt kaardiomaniku pileti kehtivus koos raha jäägiga (näiteks „Pilet kehtib 23:15. Raha jääk 3,50 €“). Pärast parema noolenupu iga puudutamist kuvatakse, mitu piletit on valitud (näiteks „2 piletit 3,00 €. Kinnituseks vali OK“). Kahe lisapileti ostmise korral kuvatakse pärast OK-nupu puudutamist tekst „2 piletit 3,00 €. Näita kaarti!“ ja pärast kaardi valideerimist „Müüdud 2 piletit 3,00 €. Raha jääk 0,50 €“. Järgmistel valideerimistel (tunni aja jooksul samas või teistes ühissõidukites) kuvatakse tekst „Kehtib 3 piletit 23:15. Raha jääk 0,50 €“;

9) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kui kaardikontol ei ole piletit ega raha, kuvatakse tekst „Puudub sõiduõigus“.“;

10) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 4¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui validaatori lugemisvälja asetada korraga mitu kontaktivaba kaarti, kuvatakse ekraanil tekst „Leitud mitu kaarti. Vali üks kaart“. Kui sõiduki esiukse juures oleva validaatori lugemisvälja asetatud kaartide hulgas on pangakaart, võib sõitja soetada tahtmatult sellega tunnipileti.“;

(4¹) QR-pileti kood valideeritakse, kasutades ühissõiduki esiukse juures asuva validaatori koodilugejat. Ekraanil kuvatakse teave pileti kehtivuse ja kasutamata piletite arvu kohta (näiteks „Pilet kehtib, jääk 3 tunnipiletit“).“;

11) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 8 lõige 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) piletiautomaadist tavalise või kontaktivaba pangakaardiga (ainult täishinnaga piletid).“;

13) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühiskaardi valideerimisel tuvastab e-piletisüsteem kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Kui sõitja Ühiskaardi kontol ei ole sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, kuid sinna on laaditud raha, aktiveerub valideerimisel tunnipilet. Kui Ühiskaart valideeritakse tunnipileti kehtivuse ajal, ei müüda uut tunnipiletit, vaid ekraanil kuvatakse Ühiskaardi konto teavet. Kui Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, kehtivat sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, on sõitjal võimalik laadida mobiilseadmega Ühiskaardi kontole raha juurde, osta veebist QR-pilet või osta sõidupilet kontaktivaba pangakaardiga.“;

14) paragrahvi 9 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Bussiliinidel, mis on pikendatud Tallinna lähipiirkonna haldusterritooriumile, kehtivad käesolevas määruses nimetatud sõidupiletid ja -soodustused liini alguspunktist lõpp-punktini.“;

16) paragrahvi 9 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kontaktivaba pangakaardi asetamisel sõiduki esiukse juures oleva validaatori ekraani juurde müüakse kaardiomanikule ühe tunni pilet. Pangakaardiga ei saa osta ühe tunni sooduspiletit. Pangakaardiga ostetud ühe tunni pileti kehtivuse ajal tuleb pangakaart valideerida esiukse juures asuva validaatori abil igal ühissõidukisse sisenemisel. Kui transpordipäeva jooksul pangakaardiga ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis arvestatakse tunnipiletid ümber ühe päeva piletiks.“;

17) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühiskaardi isikustamise hind müügipunktis on üks euro. Veebilehel www.pilet.ee ja Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) on Ühiskaardi isikustamine tasuta.“;

18) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühiskaardi saab tagastada kuue kuu jooksul alates kaardi ostmisest. Isikustamata Ühiskaardi saab tagastada Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7), Tallinna Vanasadama A- ja D-terminalis, Tallinna lennujaamas, Balti jaamas ja Tallinna bussijaamas asuvates müügipunktides. Isikustatud Ühiskaardi saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos.

(2) Ühiskaardi tagasiostmisel tagastatakse selle hind kaks eurot ja kaardikontol olnud raha jääk, kui see on alla 20 euro. Ühiskaardi, mille kontojääk on suurem kui 20 eurot, saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos isikut tõendava dokumendi alusel.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees