Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuisu tn 20 kinnisasja kasutusse andmine (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)
Tallinna Linnavalitsus 26.08.2020 korraldus number 913
Redaktsiooni kehtivus:26.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. august

2020 nr

913-k

Tuisu tn 20 kinnisasja kasutusse andmine (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 11, tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 1. juuli 2011 taotlusest nr 1-9/203 - 1

1. Kristiine Linnaosa Valitsusel anda alates 1. septembrist 2020 tasuta ja tähtajatult Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (registrikood 75016013) kasutusse Tuisu tn 20 kinnisasi (registriosa number 1434501, katastritunnus 78407:702:1410, pindala 6036 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) koos sellel asuva hoonega (koolimaja ehitisregistri kood 101027218, suletud netopind 558,7 m²), edaspidi kinnisasi.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasi antakse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kinnisasja kasutatakse laste päevakeskuse teenuste ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomiseks koolikohustuslikele lastele;

2.2 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kohustub:

2.2.1 tasuma kinnisasja kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja haldustasud), maksud ja koormised;

2.2.2 hoidma kinnisasja alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

2.2.3 korraldama kinnisasja hooldamise, tagama hoone, kinnisasja ja kinnisasjaga külgneva piirdeaia ja kõnnitee heakorra ning sõlmima lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

2.2.4 hoiduma kinnisasja kahjustamisest;

2.2.5 vältima oma tegevusest tulenevate jäätmete sattumist kõrvalasuvatele kinnisasjadele. Kui see on toimunud, siis viivitamatult korrastama kõrvalasuvad kinnisasjad;

2.2.6 vabastama ning andma kinnisasja tagasi Kristiine Linnaosa Valitsuse valdusesse, kui asutakse realiseerima detailplaneeringut, mis on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 korraldusega nr 69-k „Tuisu tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ või muul juhul, kui kinnisasi on vajalik Kristiine Linnaosa Valitsusele avalike ülesannete täitmiseks. Hoone vabastamise vajadusest annab Kristiine Linnaosa Valitsus Lasnamäe Linnaosa Valitsusele teada vähemalt kuus kuud ette;

2.2.7 kinnisasja allkasutusse andmine on lubatud Lasnamäe Lastekeskusele (registrikood 75031739);

2.2.8 kinnisasja kasutamise eest tasumisele kuuluvate kõrvalkulude tasumise kohustus algab kinnisasja valduse üleandmisest-vastuvõtmisest.

3. Tunnistada alates 1. septembrist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2011 korraldus nr 1130-k „Tuisu tn 20 hoone tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet)“.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel:

4.1 korraldada Tuisu tn 20 hoone vastuvõtmine Tallinna Haridusametilt ning Tuisu tn 20 kinnisasja üleandmine Lasnamäe Linnaosa Valitsusele;

4.2 teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Haridusametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär