Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnavaraametile ja Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 896
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

896-k

Raha eraldamine Tallinna Linnavaraametile ja Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja jagamisel tekkiva kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 12, § 6 lg 3, § 15 lg-te 1 ja 3, asjaõigusseaduse § 641, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 3, §-ga 5 ja § 6 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrusega nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve ning Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Eraldada Tallinna linna 2020. aasta eelarve linnavara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist Tallinna Linnavaraametile 25 400 eurot Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja jagamisel tekkiva Pelguranna tn 8 kinnisasja omandamiseks.

2. Omandada Tallinna linnale Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 2566601) jagamisel tekkiv kinnisasi, mis moodustatakse Pelguranna tn 8 katastriüksusest (katastritunnus 78401:101:5338, pindala 685 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), edaspidi kinnisasi, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutusega ning on Tallinna linnale vajalik avalikult kasutatava puhkepargi rajamiseks, järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasja müügihind on 25 400 eurot, mis koosneb kinnisasja hüvitusväärtusest 21 167 eurot ja motivatsioonitasust 4 233 eurot;

2.2 kinnisasja müügihind tasutakse kinnisasja omanikule kahe nädala jooksul kinnisasja müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

2.3 kinnisasja valdus läheb Tallinna linnale (Põhja-Tallinna Valitsusele) üle kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

2.4 kinnistusregistriosa nr 2566601 III jao kande nr 6 all sisse kantud reaalservituut ei jää kinnisasja koormama;

2.5 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklikud kasutusõigused elektripaigaldise majandamiseks, mis jäävad koormama kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 64 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega;

2.6 kinnisasja Tallinna linnale omandamisega ning Pelguranna tn 4, Pelguranna tn 8 kinnisasja jagamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasja omandamise asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 2.1 nimetatud kinnisasja müügihind 25 400 eurot Tallinna linna 2020. aasta eelarvest, linnavara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist;

4.3 tasuda punktis 2.6 nimetatud kulud;

4.4 teha korraldus teatavaks Elering ASile, Elektrilevi OÜle ning Põhja-Tallinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa nr 1