Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
 
Tvk m 19.06.2003 nr 39
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 10.06.2020 nr 718
Akt viitab
 
Tlv k 10.06.2020 nr 718
 
Tvk o 28.05.2020 nr 43
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamisest tulenev linnavara üleandmine ja ümberkorraldamisest tulenevate tegevuste lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 895
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

895-k

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamisest tulenev linnavara üleandmine ja ümberkorraldamisest tulenevate tegevuste lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1 ja lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud "Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra" p 6.8 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2020 otsusest nr 43 „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine“, Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2020 korraldusest nr 718-k „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine“ ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamise ajutise komisjoni lõpparuandest

1. Lugeda Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2020 otsusega nr 43 „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine“ asutuste Tallinna Kalmistud ja Kadrioru Park ümberkorraldamisel Tallinna Kalmistute valitseda antud linnavara, sh ehitiste valitsemine üle läinuks asutusele Kadrioru Park.

2. Seoses punktis 1 nimetatud linnavara valitsemise üleminekuga anda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil oma bilansist hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi Kloostrimetsa tee 36 kinnisasi (kinnistusregistriosa number 15704501, katastritunnus 78402:209:0570, pindala 5922 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ja lugeda asutuse Kadrioru Park bilansis olevaks sellel kinnisasjal asuvad hooned - kontorihoone (ehitisregistri kood 101009991), kuur (ehitisregistri kood 101009995), abihoone-majandushoone (ehitisregistri kood 101009993), garaa˛id (ehitisregistri kood 101009994), kuur (ehitisregistri kood 101028799) ja abihoone-kauplus (ehitisregistri kood 101009992).

3. Võtta teadmiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamise ajutise komisjoni lõpparuanne (lisa).

4. Lugeda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamisega seotud tegevused, sh ajutise komisjoni töö, lõpetatuks.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2020 korraldus nr 718-k „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks asutusele Kadrioru Park ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa nr 1