Lõime tn 29a //31a kinnisasja üürile andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 892

Redaktsiooni kehtivus 19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

892-k

Lõime tn 29a //31a kinnisasja üürile andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Vaimse Tervise Keskuse 14. aprilli 2020 taotlusest nr 1.4-2

1. Tallinna Linnavaraametil anda kümneks aastaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Vaimse Tervise Keskus (registrikood 75022462, edaspidi Keskus) üürile Lõime tn 29a//31a kinnisasi (registriosa 486801, katastritunnus 78408:805:0040, pindala 6432 m², ühiskondlik ehitiste maa 100%) koos kinnisasjal asuvate Lõime tn 31a ehitistega:

1.1 erihoolekandeasutuse kahekorruseline hoone ehitisregistri koodiga 101039903, suletud netopinnaga 985,73 m² koos vallasvaraga;

1.2 kuur nr 1 ehitisregistri koodiga 120859481, suletud netopinnaga 21 m²;

1.3 kuur nr 2 ehitisregistri koodiga 120859487, suletud netopinnaga 21 m²;

1.4 kelder ehitisregistri koodiga 120859498, suletud netopinnaga 28,3 m².

2. Punktis 1.1 nimetatud ehitis antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 Keskus tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 üüri hoone kasutamise eest 2,14 eurot/m², millele lisandub käibemaks;

2.2.2 hoone kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, valve ja muud jooksvad kulud) ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised;

2.3 üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üüri suurenemine 2% toimub üks kord aastas alates 1. jaanuarist 2022;

2.3.2 Keskus korraldab punktis 1.1 nimetatud hoone siseruumide ja kinnistu koristamise ning hoiab kinnisasja heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

2.3.3 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.3.4 hoones asuvate ruumide remonditööd teostab üürileandja;

2.3.5 üüri ja korrashoiukulude tasumise kohustus algab ehitiste valduse üleandmisest.

3. Punktides 1.2 kuni 1.4 nimetatud ehitised antakse kasutusse tasuta.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldus nr 586-k „Maleva tn 16 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)“.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär