Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 18.04.2018 nr 586
Akt viitab
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lõime tn 29a //31a kinnisasja üürile andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 892
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

892-k

Lõime tn 29a //31a kinnisasja üürile andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Vaimse Tervise Keskuse 14. aprilli 2020 taotlusest nr 1.4-2

1. Tallinna Linnavaraametil anda kümneks aastaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Vaimse Tervise Keskus (registrikood 75022462, edaspidi Keskus) üürile Lõime tn 29a//31a kinnisasi (registriosa 486801, katastritunnus 78408:805:0040, pindala 6432 m², ühiskondlik ehitiste maa 100%) koos kinnisasjal asuvate Lõime tn 31a ehitistega:

1.1 erihoolekandeasutuse kahekorruseline hoone ehitisregistri koodiga 101039903, suletud netopinnaga 985,73 m² koos vallasvaraga;

1.2 kuur nr 1 ehitisregistri koodiga 120859481, suletud netopinnaga 21 m²;

1.3 kuur nr 2 ehitisregistri koodiga 120859487, suletud netopinnaga 21 m²;

1.4 kelder ehitisregistri koodiga 120859498, suletud netopinnaga 28,3 m².

2. Punktis 1.1 nimetatud ehitis antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 Keskus tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 üüri hoone kasutamise eest 2,14 eurot/m², millele lisandub käibemaks;

2.2.2 hoone kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, valve ja muud jooksvad kulud) ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised;

2.3 üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üüri suurenemine 2% toimub üks kord aastas alates 1. jaanuarist 2022;

2.3.2 Keskus korraldab punktis 1.1 nimetatud hoone siseruumide ja kinnistu koristamise ning hoiab kinnisasja heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

2.3.3 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.3.4 hoones asuvate ruumide remonditööd teostab üürileandja;

2.3.5 üüri ja korrashoiukulude tasumise kohustus algab ehitiste valduse üleandmisest.

3. Punktides 1.2 kuni 1.4 nimetatud ehitised antakse kasutusse tasuta.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldus nr 586-k „Maleva tn 16 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus)“.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär