Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus-Kalamaja tn 15b katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 865
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr       

865-k

Uus-Kalamaja tn 15b katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4, § 16 lg 5 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2018 korraldusega nr 807-k kehtestatud „Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Korteriühistu Uus-Kalamaja 15B 10. augustil 2020 allkirjastatud volikirjast katastriüksuste moodustamiseks vajalike toimingute teostamiseks

1. Muuta Põhja-Tallinnas Uus-Kalamaja tn 15b katastriüksuse (katastritunnus 78408:801:0058, pindala 3237 m²) aadress ning määrata sihtotstarve vastavalt Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 Uus-Kalamaja tn 15b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2 Soo tn 44d, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10a on sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Uus-Kalamaja 15B ja maamõõdufirmale. Korteriühistul teavitada katastriüksuse jagamisest kõiki korteriomandite omanikke.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär