Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 101 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 864
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

864-k

Vabaduse pst 101 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Nõmme linnaosas                                                                        

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 136 kehtestatud Vabaduse pst 101 kinnistu detailplaneeringuga ning tulenevalt Vabaduse pst 101 kinnistu omaniku Novelty OÜ 10. augusti 2020 taotlusest

1. Määrata Nõmme linnaosas Vabaduse pst 101 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 489401, katastritunnus 78404:401:3620, pindala 2488 m²) sihtotstarve vastavalt Vabaduse pst 101 kinnistu detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senine sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2 uus sihtotstarve elamumaa 85% ja ärimaa 15%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Novelty OÜ-le ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär