Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuisu tn 1 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 863
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr  

863-k

Tuisu tn 1 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1 ja § 181 lg 3, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga ning tulenevalt Tuisu tn 1 hoonestusõiguse omaniku 22. mail 2020 allkirjastatud taotlusest katastriüksuste moodustamiseks vajalike toimingute teostamiseks

1. Määrata Kristiine linnaosas katastriüksuse Tuisu tn 1 (katastritunnus 78401:101:0298, sihtotstarve tootmismaa 100%) jagamisel maaüksuse aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Tuisu tn 1, sihtotstarve on tootmismaa 100%;

1.2 Tuisu tn 3, sihtotstarve on tootmismaa 100%.

2. Tuisu tn 3 maaomanikul juurdepääsu tagamiseks avalikult kasutatavalt teelt tuleb lammutada garaa˛id osaliselt või täielikult.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, aktsiaseltsile Eesti Raudtee ja maamõõtjale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär