Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suitsu tn 52 ja 52a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 862
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

862-k

Suitsu tn 52 ja 52a katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja lg 2 p 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1, § 181 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, Maa-ameti 16. detsembri 2019 korraldusega nr 1-17/19/3235 „Kinnisasjaga piirneva maa erastamine (Suitsu tn 52a, Tallinn)“ ning tulenevalt kinnistu omaniku 5. juunil 2020 allkirjastatud taotlusest uue katastriüksuse moodustamiseks vajalike toimingute tegemiseks

1. Muuta Kesklinnas asuvate katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarve alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Suitsu tn 52, katastritunnus 78401:117:1430, sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.2 Suitsu tn 52a, katastritunnus 78401:101:4761, sihtotstarve elamumaa 100%.

1.2 moodustatava katastriüksuse aadress ja sihtotstarve:

1.2.1 Suitsu tn 52, sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks maamõõdufirmale ja kinnistu omanikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär