Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 47, 47c, 47e, 47g, 47h, 47k, 47m, Volta tn 9, 11 ja 13 kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade omandamine ning Tööstuse tn 47 ja 47c ning Volta tn 11 kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 856
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

856-k

Tööstuse tn 47, 47c, 47e, 47g, 47h, 47k, 47m, Volta tn 9, 11 ja 13 kinnisasjadest moodustatavate kinnisasjade omandamine ning Tööstuse tn 47 ja 47c ning Volta tn 11 kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p-de 5, 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, § 155, § 156 lg 1, § 179 lg 1, § 225, § 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise korrast ja Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2019 korraldusest nr 767-k „Volta kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Volta kvartali detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt moodustatavad järgmised kinnisasjad, punktides 1 kuni 3 edaspidi kinnisasjad, mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatavate sõidu- ja kergliiklusteede, tänavavalgustuse, sademeveekanalisatsiooni, haljasala ning laste mänguväljakute, kõik koos punktis 2 edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks:

1.1 üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 10 677 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 25), mis moodustatakse järgmistest kinnisasjade osadest:

1.1.1 Tööstuse tn 47 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26055201, katastritunnus 78408:801:0152, pindala 44 200 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) osadest:

1.1.1.1 pindalaga 454 m2, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa I (detailplaneeringus tähistatatud positsiooniga 25A);

1.1.1.2 pindalaga 1078 m2, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa II (detailplaneeringus tähistatatud positsiooniga pos 25C);

1.1.1.3 pindalaga 5492 m2, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa III (detailplaneeringus tähistatatud positsiooniga pos 25E);

1.1.2 Tööstuse tn 47e kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26062101, katastritunnus 78408:801:0176, pindala 8278 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 1 170 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa VII (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 25B);

1.1.3 Tööstuse tn 47c kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 23687301, katastritunnus 78408:801:0149, pindala 2319 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 1182 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa VI (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 25D);

1.1.4 Volta tn 13 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26062001, katastritunnus 78408:801:0174, pindala 7 041 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 1301 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XVI (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 25F);

1.2 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 8613 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27, millest on välja arvatud detailplaneeringus positsiooniga 27A tähistatud moodustatav ajutine krunt), mis moodustatakse järgmistest kinnisasjade osadest:

1.2.1 Tööstuse tn 47g kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 23687401, katastritunnus 78408:801:0151, pindala 3547 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 155 m2 suurusest osast , mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa VIII (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27B);

1.2.2 Tööstuse tn 47 kinnisasja 5406 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa IV (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27C);

1.2.3 Volta tn 11 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26055101, katastritunnus 78408:801:0173, pindala 2866 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 1345 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XV (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27D);

1.2.4 Volta tn 9 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26083001, katastritunnus 78408:801:0175, pindala 2387 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 1184 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XIV (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27E);

1.2.5 Tööstuse tn 47k kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26082501, katastritunnus 78408:801:0225, pindala 2611 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 138 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa X (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27F);

1.2.6 Tööstuse tn 47m kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26082901, katastritunnus 78408:801:0228, pindala 1328 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 385 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XII (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27G);

1.3 üldkasutatava maa sihtotatarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 2288 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 13), mis moodustatakse järgmistest kinnisasjade osadest:

1.3.1 Tööstuse tn 47m kinnisasja  943 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XIII (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 13A);

1.3.2 Tööstuse tn 47 kinnisasja  1345 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa V (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 13B);

1.4 transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 246 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29, millest on välja arvatud detailplaneeringus positsiooniga 29A tähistatud moodustatav ajutine krunt), mis moodustatakse järgmistest kinnisasjade osadest:

1.4.1 Tööstuse tn 47k kinnisasja  98 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa XI (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29B);

1.4.2 Tööstuse tn 47h kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26062201, katastritunnus 78408:801:0226, pindala 4 456 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) 148 m2 suurusest osast, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - omandatav osa IX (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 29C).

2. Omandada punktis 1 nimetatud kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 11. veebruaril 2019 sõlmitud halduslepingust nr TKA222 ja selle lisadest, edaspidi haldusleping nr TKA222, ehitab kinnisasjadele rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 kinnisasjade omanik:

2.2.1 esitab Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) pärast rajatiste valmisehitamist vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

2.2.2 annab kinnisasjade valduse Tallinna linnale (punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valduse Põhja-Tallinna Valitsusele ning punktides 1.2 ja 1.4 nimetatud kinnisasjade valduse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle üleandmis-vastuvõtmisakti(de)ga ühe kuu jooksul vastava rajatise kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa andmisest arvates;

2.2.3 kinnisasjade omandi üleandmise asjaõigusleping(ud) sõlmitakse kolme kuu jooksul vastava kinnisasja valduse üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest arvates;

2.2.4 kui kinnisasjade omanik ei anna kinnisasjade valdust üle punktis 2.2.2 nimetatud tähtajaks ja/või ei ole ilmunud kinnisasjade omandi üleandmise asjaõiguslepingut(id) sõlmima punktis 2.2.3 nimetatud tähtajaks, maksab kinnisasjade omanik Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga kinnisasja osas kohustuse täitmise tähtaega ületava päeva eest;

2.3 kinnisasjade osasid, mis võõrandatakse Tallinna linnale, võib kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandatele isikutele. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kohustust rikkunud kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot iga võõrandatava kinnisasja osa eest;

2.4 punktis 1.1 nimetatud kinnisasjale peab olema seatud punktis 4 nimetatud allaehitamis- ja juurdepääsuservituut;

2.5 kinnisasjadel ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud punktis 2.2 nimetatud allaehitamisservituut, mis võib jääda punktis 1.1 nimetatud kinnisasja koormama, ning avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused;

2.6  Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 taotleda eelmärgete kandmist Tööstuse tn 47 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26055201 kolmandasse (III) jakku 454 m2, 1078 m2, 5492 m2, 5406 m2 ja 1345 m2 suuruste osade, Tööstuse tn 47c kinnisasja kinnistusregistriosa nr 23687301 kolmandasse (III) jakku 1182 m2 suuruse osa, Tööstuse tn 47e kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26062101 kolmandasse (III) jakku 1170 m2 suuruse osa, Tööstuse tn 47g kinnisasja kinnistusregistriosa nr 23687401 kolmandasse (III) jakku 155 m2 suuruse osa, Tööstuse tn 47h kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26062201 kolmandasse (III) jakku 148 m2 suuruse osa, Tööstuse tn 47k kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26082501 kolmandasse (III) jakku 138 m2 ja 98 m2 suuruste osade, Tööstuse tn 47m kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26082901 kolmandasse (III) jakku 385 m2 ja 943 m2 suuruste osade, Volta tn 9 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26083001 kolmandasse (III) jakku 1184 m2 suuruse osa, Volta tn 11 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 26055101 kolmandasse (III) jakku 1345 m2 suuruse osa ja Volta tn 13 kinnisasja kinnisturegistriosa nr 26062001 kolmandasse (III) jakku 1301 m2 suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.8 Tööstuse tn 47, Tööstuse tn 47c, Tööstuse tn 47e, Tööstuse tn 47g, Tööstuse tn 47h, Tööstuse tn 47k, Tööstuse tn 47m, Volta tn 9, Volta tn 11 ja Volta tn 13 kinnisasjadest detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jäävad eelmärked koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavaid punktis 1 nimetatud kinnisasju;

2.9 kinnisasjade Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Nõustuda punktis 1.1 nimetatud moodustatavale kinnisasjale (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 25), edaspidi teeniv kinnisasi, detailplaneeringu kohaselt moodustatava kinnisasja ligikaudse pindalaga 5740 m2, (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 6), edaspidi valitsev kinnisasi, kasuks tasuta allaehitamis- ja juurdepääsuservituudi, edaspidi servituut, seadmisega alljärgnevate tingimustega:

4.1 servituudi ala on teeniva kinnisasja 270 m2 suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - servituudi alad H (210 m2) ja G (60 m2);

4.2 servituudi tähtaeg on 50 aastat;

4.3 valitseva kinnisasja omanikul on õigus ehitada teeniva kinnisasja maa-alusesse ossa servituudi alale valitsevale kinnisasjale ehitatava hoone osa - maa-aluse tunneli, edaspidi hoone osa, ning seda omada. Valitseva kinnisasja omanikul, samuti valitseva kinnisasja otsesel valdajal ja kõigil teistel valitseva kinnisasja omaniku lubatud isikutel on õigus ööpäevaringselt piiramatu arv kordi kasutada hoone osa juurde- ja väljapääsuks valitsevale kinnisasjale ehitatava hoone maa-alusesse parklasse;

4.4 servituudi ala maapealsele osale ehitise ehitamise korral on ehitise osa alates hoone osa katuse kohalt teeniva kinnisasja osa ning jääb teeniva kinnisasja omaniku omandisse, valdusse ja kasutusse;

4.5 valitseva kinnisasja omanik kohustub:

4.5.1 kasutama servituudi ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

4.5.2 tegema omal kulul hoone osa alalise hea seisukorra tagamiseks remondi-, hooldus- ja parendustöid;

4.5.3 hoone osa remont- ja rekonstrueerimistööde tegemisel mitte kahjustama teenivat kinnisasja. Nimetatud kohustuse rikkumisel hüvitama teeniva kinnisasja omanikule tekitatud otsese varalise kahju;

4.6 teeniva kinnisasja omanik kohustub:

4.6.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab servituudi ala sihipärast kasutamist;

4.6.2 teeniva kinnisasja koormamisel teiste servituutidega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, punktis 4 nimetatud servituudi tingimustest;

4.7 servituudi võib lõpetada teeniva kinnisasja omaniku ja valitseva kinnisasja omaniku kokkuleppel;

4.8 teeniva kinnisasja või teeniva kinnisasja osa kolmandate isikute kasutusse andmiseks ei ole valitseva kinnisasja omaniku nõusolek vajalik;

4.9 detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb servituut koormama ainult punktis 1.1 nimetatud detailplaneeringus positsiooniga 25 tähistatud kinnisasja.

5. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatute isiklike kasutusõiguste seadmist Tööstuse tn 47, Tööstuse tn 47c ja Volta tn 11 kinnisasjadele, kõik koos punktis 5 edaspidi kinnisasjad, vastavalt detailplaneeringule kinnisasjadele ehitatavate kergliiklusteede, punktis 5 edaspidi rajatised, ehitamiseks ja avalikuks kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.1 isiklike kasutusõiguste aladeks on järgmised kinnisasjade osad:

5.1.1 Tööstuse tn 47 kinnisasja osa pindalaga 99 m2, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala B (paikneb krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 16);

5.1.2 Tööstuse tn 47c kinnisasja osa pindalaga 95 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala C (paikneb ajutisel krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 9B) ja pindalaga 93 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala D (paikneb ajutisel krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 10B);

5.1.3 Volta tn 11 kinnisasja osa pindalaga 31 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala E (paikneb ajutisel krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 9C) ja pindalaga 31 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala F (paikneb ajutisel krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 10A);

5.2 tulenevalt halduslepingust nr TKA222 ehitab kinnisasjadele rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

5.3 õigustatud isikul on õigus kasutada rajatisi ööpäev läbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatavate kergliiklusteedena, st teedel võivad jalgsi ja jalgrattaga liikuda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

5.4 õigustatud isik kohustub kasutama isiklike kasutusõiguste alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

5.5 kinnisasjade omanik kohustub:

5.5.1 esitama õigustatud isikule (Põhja-Tallinna Valitsusele) rajatiste kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega ning andma isiklike kasutusõiguste alade valduse õigustatud isikule (Põhja-Tallinna Valitsusele) üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

5.5.2 kui kinnisasjade omanik ei anna isiklike kasutusõiguste alade valdust üle punktis 5.5.1 nimetatud tähtajaks, maksab kinnisasjade omanik Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

5.5.3 remontima ja hoidma rajatised korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult sellega seotud kulude hüvitamist;

5.5.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

5.5.5 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 5 nimetatud isiklikest kasutusõigustest;

5.5.6 kinnisasjade võõrandamisel andma isiklike kasutusõiguste võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasjade omandaja(te)le;

5.6 taotleda isiklike kasutusõiguste kandmist kinnistusraamatusse;

5.7 detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb servituut koormama ainult kinnisasju, mis on detailplaneeringus tähistatud positsioonidega 16, 9B ja/või 9 ning 10B ja/või 10 vastavalt punktis 5.1.1, 5.1.2 või 4.1.3 nimetatud alaga;

5.8 isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

6. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Tööstuse tn 47 kinnisasjale, punktis 6 edaspidi kinnisasi, vastavalt detailplaneeringule kinnisasjale ehitatava ühistranspordipeatuse koos ooteala ja ootekojaga, kõik koos punktis 6 edaspidi rajatised, ehitamiseks ja avalikuks kasutamiseks järgmiste tingimustega:

6.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja osa pindalaga 12 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala A (paikneb krundil, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 22);

6.2 tulenevalt halduslepingust nr TKA222 ehitab kinnisasjale rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

6.3 õigustatud isikul on õigus kasutada rajatisi ööpäev läbi piiramatu arv kordi ühistranspordipeatusena, st et ühistranspordipeatuse ooteala koos ootekojaga võivad kasutada ühistranspordi ootamiseks kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

6.4 õigustatud isik kohustub:

6.4.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

6.4.2 remontima ja hoidma rajatised korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata kinnisasja omanikult sellega seotud kulude hüvitamist;

6.5 kinnisasja omanik kohustub:

6.5.1 esitama õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) rajatiste kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega ning andma isikliku kasutusõiguse ala valduse õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

6.5.2 kui kinnisasjade omanik ei anna isikliku kasutusõiguse ala valdust üle punktis 6.5.1 nimetatud tähtajaks, maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

6.5.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

6.5.4 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

6.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

6.7 detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb servituut koormama ainult kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 22;

6.8 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

7. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus:

7.1 punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

7.2 punktis 5 nimetatud kinnisasjadele seatavate isiklike kasutusõiguste valitsejaks isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

8. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet:

8.1 punktides 1.2 ja 1.4 nimetatud kinnisasjade valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ning esitada Tallinna Linnavaraametile kinnisasjade valduse üleandmis-vastuvõtmisaktid;

8.2 punktis 6 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

9. Põhja-Tallinna Valitsusel esitada Tallinna Linnavaraametile punktides 1.2 ja 1.4 nimetatud kinnisasjade valduse üleandmis-vastuvõtmisakt(id).

10. Tallinna Keskkonna  ja Kommunaalametil esitada Tallinna Linnavaraametile punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud kinnisasjade valduse üleandmis-vastuvõtmisakt(id).

11. Tallinna Linnavaraametil:

11.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu, isiklike kasutusõiguste seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

11.2 tasuda punktides 2.9, 5.7 ja 6.7 nimetatud kulud;

11.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Volta, osaühingule Endover KVB, Põhja-Tallinna Valitsusele ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa nr 1