Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 47j kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 855
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

855-k

Tööstuse tn 47j kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2019 korraldusest nr 767-k „Volta kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Volta kvartali detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Tööstuse tn 47j kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 23687201, katastritunnus 78408:801:0148, pindala 4055 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega, ligikaudse pindalaga 413 m2 kinnisasi (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27A), edaspidi kinnisasi, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ning on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava sõidu- ja kergliiklustee, haljasala ning sademeveekanalisatisooni, kõik koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Omandada kinnisasi järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 11. veebruaril 2019 sõlmitud halduslepingust nr TKA222 ning selle lisadest ehitab kinnisasjale rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 kinnisasja omanik:

2.2.1 annab kinnisasja valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga ühe kuu jooksul rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest arvates;

2.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasja omanik ei anna kinnisasja valdust Tallinna linnale üle punktis 2.2.1 nimetatud tähtajaks ja/või ei ilmu kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut  sõlmima punktis 2.3 nimetatud tähtajaks, maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, võib kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandatele isikutele. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot;

2.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused;

2.8 taotleda eelmärke kandmist Tööstuse tn 47j kinnisasja kinnistusregistriosa nr 23687201 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 413 m2 suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Tööstuse tn 47j kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 27A;

2.9 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.2.1;

5.2 edastada kinnisasja valduse üleandmis-vastuvõtmisakti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.2 tasuda punktis 2.9 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks VOLTA KINNISTUTE Osaühingule ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Pilt nr 1