Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tn 53 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 korraldus number 854
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2020 nr

854-k

Tööstuse tn 53 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2019 korraldusest nr 767-k „Volta kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas“

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Tööstuse tn 53 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 22959701, katastritunnus 78408:801:3380, pindala 4110 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), edaspidi kinnisasi, vastavalt Volta kvartali detailplaneeringule kinnisasjale ehitatava kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks ja avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 6 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 tulenevalt detailplaneeringu menetluses Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 11. veebruaril 2019 sõlmitud halduslepingust nr TKA222 ja selle lisadest ehitab isikliku kasutusõiguse alale kergliiklustee detailplaneeringust huvitatud isik;

1.3 õigustatud isikul on õigus omada ja kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kergliiklusteed ööpäev läbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava kergliiklusteena, st et kergliiklusteel võivad liigelda kõik isikud jalgsi ja jalgrattaga vastavalt liikluskorraldusele;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.4.2 remontima ja hoidma kergliiklustee korras aastaringselt, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.5 kinnisasja omanik kohustub:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.5.2 andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle ühe kuu jooksul arvates kergliiklustee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest ning esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) kergliiklustee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.5.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.4 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks

3. Detailplaneeringust huvitatud isik Osaühing Volta kohustub korraldama kergliiklustee ehitamisel kinnisasjal asuva piirdeaia ümbertõstmise ning tasuma selle tegevusega seotud kulud.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.5.2;

5.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmis-vastuvõtmisakti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

6.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks Elektrilevi OÜle, Osaühingule Volta, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Põhja-Tallinna Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa nr 1