Põhja-Tallinna pargile nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 12.08.2020 korraldus number 825

Redaktsiooni kehtivus 12.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. august

2020 nr

825-k

Põhja-Tallinna pargile nime määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning kohanimekasutuse ühtlustamiseks

1. Määrata Põhja-Tallinnas Kopli asumis paikneva pargi nimeks Kopli kasepark (pargi skeem lisas).

2. Põhja-Tallinna Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 30. augustiks 2020.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa