Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu alale sissepääsu ja ala rendihindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 02.07.2020 korraldus number 816
Redaktsiooni kehtivus:02.07.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. juuli

2020 nr

816-k

 

 

 

 

 

Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu alale sissepääsu ja ala rendihindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 1

 

 

           

1. Kehtestada 2. juulist 2020 Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu (edaspidi koos Pirita kloostri varemetepark) alale, asukohaga Kloostri tee 9, sissepääsu ja ühekordsete ürituste korraldamiseks ala rendile andmise hinnad vastavalt lisale.

2. Pirita linnaosa vanemal on õigus oma korraldusega lubada Pirita kloostri varemetepargi kasutamist taotleja esitatud ja vastava valdkonna abilinnapea või Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse välissuhete ja protokolli osakonna juhataja viseeritud taotluse alusel:

2.1 soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja Tallinna linna spondeeritavate ürituste läbiviimiseks;

2.2 tasuta Tallinna linna esindusürituste ning Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna linna asutuste poolt ürituste korraldamiseks.

3. Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Klooster Pirital saab Pirita kloostri varemeteparki kasutada Tallinna linna ja ordu vahel sõlmitava koostöölepingu alusel.

4. Pirita Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele ning Pirita Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Klooster Piritale.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa