Tallinna Huvikeskuse "Kullo" direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 30.06.2020 korraldus number 805

Redaktsiooni kehtivus 30.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. juuni

2020 nr

805-k

Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ direktori ametisse kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 määruse nr 69 „Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ põhimäärus“ § 19 lg 1 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

1. Kinnitada Tallinna Huvikeskus „Kullo“ direktori ametikohale Ronne Sära.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Ronne Särale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes