Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaide läbivaatamine (mittetulundustegevuse toetus)
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2020 korraldus number 786
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. juuni

2020 nr

786-k

Vaide läbivaatamine (mittetulundustegevuse toetus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4, § 86 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

Vaideotsus

1. Jätta rahuldamata Kilvet Design OÜ vaie Tallinna Kultuuriameti (edaspidi ka amet) juhataja 7. mai 2020 käskkirja nr MTTK2250/20/95 punkti 2.4 peale, millega jäeti rahuldamata osaühingu 7. veebruari 2020 taotlus mittetulundustegevuse toetuse saamiseks.

2. Vaie jäetakse rahuldamata, kuna Kilvet Design OÜ ei vasta Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ (edaspidi ka kord) § 6 lg 1 punktis 5 sätestatud toetatavale tegevusele esitatavatele nõuetele. Samuti ei vasta Kilvet Design OÜ Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ (edaspidi ka määrus) § 1 punktiga 6 kehtestatud kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimuste (edaspidi lisatingimuste) punktidele 5.1 ja 5.3.

3. Tallinna Kultuuriametil selgitada Kilvet Design OÜle korra § 6 lg 1 punkti 5 ja lisatingimuste punkti 5.3 nõudeid ning tema võimalusi mittetulundustegevuse toetuste saamiseks edaspidi.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kilvet Design OÜ-le ja Tallinna Kultuuriametile.

Edasikaebamise kord

Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn).

Asjaolud

7. veebruaril 2020 esitas Kilvet Design OÜ (registrikood 12735327) volitatud esindaja Krõõt Kilvet (edaspidi ka vaide esitaja) Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi kaudu taotluse rahvatantsurühm Ingliska neidude ja segarühma tegevuse ning esinemistega seotud kulude katteks summas 1000 eurot. Toetuse kasutamise perioodiks oli kavandatud 01.01.2020 - 31.12.2020. Toetuse kasutamise otstarbeks oli märgitud rahvatantsurühm Ingliska segarühma osalemine A. Raudkatsi nimelisel võistutantsimisel Kuressaares, Ingliska neiduderühma osalemine Eesti naiste ja neidude võistutantsimisel Harkus, osalemine Võru folkloorifestivalil ja vähemalt kahel piirkondlikul tantsupäeval ning traditsioonilisel Tallinna Inglise Kolledži sügiskontserdil ja Tallinna vanalinna jõuluturul. Taotluse kohaselt oli eelarve kogumaht 2000 eurot, millest omafinantseeringu osakaal moodustas 50% kuludest.

Ameti mittetulundustegevuste toetuse taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi ka komisjon) tegi 29. aprillil 2020 toimunud koosolekul ettepaneku Kilvet Design OÜ taotlus tagasi lükata, kuna taotleja kollektiiv ei osalenud viimasel üldtantsupeol (protokoll nr PR2250/20/39 punkt 21).

Ameti juhataja 7. mai 2020 käskkirja nr MTTK2250/20/95 „Mittetulundustegevuse toetuste väljamaksmine“ (edaspidi ka käskkiri) punktiga 2.4 otsustati jätta vaide esitajale tegevustoetus, sihtotstarbega „Rahvatantsurühm Ingliska neidude ja segarühma tegevuse ja esinemistega seotud kulude katteks“, andmata põhjendusega, et taotleja kollektiiv ei osalenud viimasel üldtantsupeol.

17. mail 2020 esitas Kilvet Design OÜ volitatud esindaja K. Kilvet vaide, milles taotleb ameti juhataja 7. mai 2020 käskkirja nr MTTK2250/20/95 kehtetuks tunnistamist osas, millega keelduti Kilvet Design OÜ-le tegevustoetuse andmisest. Vaide esitaja palub 7. veebruari 2020 taotlus uuesti läbi vaadata.

19. mai 2020 kirjaga palus amet vaide esitajal kõrvaldada vaides esinevad puudused. Vaide esitaja kõrvaldas puudused 28. mail 2020.

Kooskõlas haldusmenetluse seaduse (edaspidi ka HMS) § 40 lõikega 1 ja § 83 lõikega 2 kuulati 2. juunil 2020 telefoni teel ära vaide esitaja seisukohad. Vaide esitaja hinnangul ei ole toetuse maksmisest keeldumise otsus põhjendatud. Vaide esitaja selgitas, et toetuse saamise tingimused ei näe ette ainult üldtantsupeol osalemist, vaid ka üldtantsupeo protsessis ja tantsupäevadel osalemist. K. Kilveti tantsurühmad on osalenud kõikidel tantsupäevadel. Vaide esitaja oma tantsurühmade lastelt ringis käimise eest raha ei võta, mistõttu on stipendiumid ja toetused rühmade tegutsemiseks vajalikud. Vaide esitaja sõnul on Kilvet Design OÜ tegevustoetust saanud eelneval kolmel aastal, millest tulenevalt on arusaamatu, miks sel korral toetuse maksmisest keelduti.

Ameti andmetel on Kilvet Design OÜ tõepoolest taotlenud toetust kolmel korral ning toetust anti talle kahel korral - 2018. aastal 500 eurot ning 2019. aastal 750 eurot. Mõlemal korral anti toetust laulu- ja tantsupeo protsessis osalemiseks, sest toetuse taotlemise ajal oli Ingliska neiduderühm veel laulu- ja tantsupeo registris. Ingliska neiduderühma 2019. aasta tantsupeole mittekvalifitseerumine leidis aset pärast komisjoni koosoleku toimumist.

Vaide põhjendused

Vaide esitaja ei nõustu vaidlustatud käskkirjaga ning selgitab, et Ingliska c-segarühm osales üldtantsupeo protsessis, sh edukalt kõigil ettetantsimistel, kuid ei osutunud peole valituks suure hulga soovijate tõttu. Ingliska neiduderühm ei osalenud üldtantsupeo protsessis, kuna peol ei olnud neiduderühma liiki. Samas osaleti 2017. aastal noorte peol ning plaanis on osaleda ka tulevasel peol 2022. aastal. Eelmainitule lisaks on Ingliska neiduderühm ja c-segarühm osalenud kõigil  2017-2019 aasta Tallinna tantsupäevadel ning Tallinna vanalinna päevade raames 2019. aasta suvel toimunud folkloorifestivalil Baltica. 2017. aastal osaleti ka Tallinna tantsupeol. Ingliska c-segarühm ja neiduderühm on esinenud kolmel järjestikusel aastal, sh 2019. aastal, Tallinna vanalinna jõuluturul. Samuti on osaletud 2017., 2018. ja 2019. aastal Spordiseltsi Kalev Tallinna võimlemispidudel. Vaide esitaja lisab, et Ingliska c-segarühm ning neiduderühm plaanivad osaleda ka 2021. aastal toimuval Tallinna tantsupeol. Eelmainitud informatsiooni on vaide esitaja ametile esitanud nii 2019. aasta tegevustoetuse aruande kui ka 2020. aasta tegevustoetuse taotluse raames.

Vaide esitaja leiab, et ameti juhataja käskkiri, millega keelduti rahuldamast tantsurühm Ingliska neiduderühma ja c-segarühma ühistaotlust tegevustoetusele 2020. aastal, ei ole õiglaselt põhjendatud ning palub negatiivse otsuse üle vaadata.

Vaideotsuse põhjendused

Mittetulundustegevuse toetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrus nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“. Korra § 10 lõike 2 alusel on Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määrusega nr 32 kehtestatud „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“. Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused on kehtestatud nimetatud määruse § 1 punktiga 6 (määruse lisa 6).

Ameti selgitusel lähtus komisjon toetuse andmata jätmiseks kaalutlusettepanekut tehes lisatingimuste punktist 5.1, mille kohaselt eelistatakse laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevaid kollektiive, kes osalesid viimasel üldlaulu- ja tantsupeol või tegutsevad uue peo ettevalmistamise kava kohaselt, ja/või Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevaid kollektiive ning punktist 5.3, mille kohaselt toetust taotlev kollektiiv peab olema registreeritud juriidilise isikuna ja peab olema töötanud kvalifitseeritud juhendaja juhtimisel vähemalt ühe aasta. Korra § 6 sätestab toetust taotlevale projektile ja toetatavale tegevusele esitatavad nõuded, milles teiste tingimuste seas sätestab § 6 lg 1 punkt 5, et tegevustoetuse taotluses esitatud tegevuste valdkonnad peavad olema vastavuses taotleja põhikirjas nimetatud tegevusaladega.

Laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide kohta peab arvestust Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus oma laulu- ja tantsupeo registris. Kõigi taotlejate kohta, kes taotlevad tegevustoetust kui laulu- ja tantsupeo protsessis osalev kollektiiv, teeb amet päringu Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele ning Kilvet Design OÜ taotluse menetlemisel vastas sihtasutus, et Ingliska neidude- ja segarühmad ei ole kantud laulu- ja tantsupeo registrisse.

Järgmise peo - XIII noorte laulu- ja tantsupeo kuupäevad on küll teada, see toimub 1.-3. juulil 2022, kuid praegu ei ole peo ettevalmistamise aktiivne protsess kollektiivide jaoks veel alanud, sest ei tehta proove uue peo kava järgi. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse kinnitusel algab registreerumine uuele peole 2021. aasta sügisel. Seega tuleb lisatingimuste punkti 5.1 vaadelda tervikuna: laulu- ja tantsupeo protsessis osalevateks kollektiivideks saab lugeda need, kes on vastavas registris juba registreeritud, s.t osalesid viimasel laulu- ja tantsupeol. Punkti 5.1 teine lauseosa sätestab eelistuse Tallinna tantsupäevadel osalevatele kollektiividele, st antud eelistus ei käsitle minevikus tantsupäevadel osalenud kollektiive, vaid kollektiive, kes on esitanud taotluse tantsupäeval osalemiseks sellisel juhul kui on välja kuulutatud uus tantsupäev.

Kultuurivaldkonna lisatingimuste punktis 3.2 on toodud toetuse määramise prioriteediks ka osalemine Tallinna laulu- ja tantsupäevadel. Tallinna laulu- ja tantsupäevi on amet korraldanud koostöös laulu- ja tantsujuhte koondavate organisatsioonidega, ent erinevalt laulu- ja tantsupidudest puudub neil pidudel kokkulepitud regulaarsus. I Tallinna tantsupidu pealkirjaga „Linnalend“ toimus Tallinna päeval, 15. mail 2017, Tondiraba Jäähallis ning seal osales rohkem kui 1600 tantsijat 100st rahvatantsurühmast. Järgmise Tallinna tantsupäeva osas on Tallinna Rahvatantsujuhtide Selts teinud käesoleva aasta veebruaris ametile ettepaneku korraldada see 2022. aasta kevadel. Täpne kuupäev on hetkel lahtine, kuid võimalik, et see toimub sarnaselt eelmisele tantsupäevale Tallinna päeval, 15. mail. Amet on andnud nõusoleku osaleda korraldusmeeskonna töös, kuid hetkel ei ole valitud veel ei kunstilist juhti, peo teemat ega koostatud repertuaari. Seega hetkel ei saa ükski kollektiiv, sealhulgas vaide esitaja, rääkida Tallinna tantsupäeva protsessis osalemisest.

Vaide esitaja väited, et Ingliska neiduderühm ja c-segarühm on osalenud folkloorifestivalil Baltica, Tallinna vanalinna jõuluturul ning Spordiseltsi Kalev Tallinna võimlemispidudel, ei ole asjakohased, kuna lisatingimustes ei määrata eelpoolnimetatud üritusi prioriteetideks, millel osalemise eest antakse tegevustoetust.

Kilvet Design OÜ, kes esitas taotluse toetuse saamiseks rahvatantsurühma Ingliska neidude ja segarühma tegevuse ja esinemistega seotud kulude katteks, on äriühing, mille põhikirjas ei ole tegevusalasid nimetatud. Äriregistrile esitatud andmetest selgub, et Kilvet Design OÜ põhitegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus ning lisategevusalaks muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö. Kuna toetust taotleti rahvatantsurühma tegevusele, Kilvet Design OÜl aga sellist tegevusala ei ole, on see vastuolus korra § 6 lg 1 punkti 5 nõuetega.

Korra § 7 lõike 1 kohaselt kontrollib ametiasutus esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust korra 2. peatükis esitatud nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest. Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest toetuse taotlejat ning antakse kuni seitsmepäevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks.  Korra § 7 lõike 3 järgi, kui projekt või toetatav tegevus ei vasta §-s 6 esitatud nõuetele või kui toetuse taotleja ei vasta §-s 5 määratud tingimustele, lõpetab ametiasutus taotluse menetlemise. Nii toetuse taotleja ise kui ka amet peavad jälgima, et esitatud dokumendid vastaksid korra nõuetele. Amet oleks pidanud Kilvet Design OÜl paluma kõrvaldada puudus põhikirjas ja andma selleks tähtaja. Puuduse kõrvaldamata jätmisel oleks tulnud lõpetada Kilvet Design OÜ taotluse menetlemine, mitte esitada seda komisjonile läbivaatamiseks.

Lisaks arvestas komisjon taotluse menetlemisel asjaoluga, et lisatingimuste punkti 5.3 kohaselt peab tegevustoetust taotlev kollektiiv olema registreeritud juriidilise isikuna ning olema töötanud kvalifitseeritud juhendaja juhtimisel vähemalt ühe aasta. Rahvatantsurühm Ingliska neidude ja segarühm ei ole registreeritud juriidilise isikuna ning neil puudub õiguslik seos Kilvet Design OÜga.

Kõikide eelpoolnimetatud asjaolude koosmõjus tegi komisjon ameti juhatajale ettepaneku lükata tagasi Kilvet Design OÜ taotlus ning kommentaariks kirjutati: kuna taotleja kollektiiv ei osalenud viimasel üldtantsupeol.

Tuleb nõustuda, et vaidlustatud käskkirjas ei ole välja toodud kõiki toetuse andmisest keeldumise täpseid aluseid ja põhjendusi. Välja oli toodud ainult üks toetuse andmisest keeldumise põhjus - taotleja kollektiiv ei osalenud viimasel üldtantsupeol. Seega võib vaidlustatud käskkiri olla vastuolus HMS § 56 lõigetes 1-3 sätestatud haldusakti vorminõuetega ja järelikult formaalselt õigusvastane. Samas ei ole Riigikohtu halduskolleegiumi praktika kohaselt motiveerimispuudused alati haldusakti tühistamise aluseks. HMS § 58 sätestab, et haldusakti kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda üksnes põhjusel, et haldusakti andmisel rikuti menetlusnõudeid või et haldusakt ei vasta vorminõuetele, kui eelnimetatud rikkumised ei võinud mõjutada asja otsustamist. Kolleegium asus 5. novembri 2008 otsuses haldusasjas nr 3-3-1-49-08 seisukohale, et olukorras, kus haldusorgan peaks nii või teisiti sama sisuga haldusakti uuesti välja andma, ei ole haldusakti tühistamine akti põhjenduste puudulikkuse tõttu menetlusökonoomia põhimõttest lähtuvalt põhjendatud.

Vaide esitaja ärakuulamisel selgus, et Kilvet Design OÜ on taotlenud toetust kolmel korral ja saanud mittetulundustegevuse toetust kahel korral - 2018. aastal ning 2019. aastal. On kahetsusväärne, et varasemalt pole amet juhtinud taotleja tähelepanu toetuse saamiseks esitatud nõuetele mittevastavuse kohta. Samas ei ole põhjendatud rakendada nüüd ja edaspidi väära halduspraktikat.

Riigikohtu halduskolleegium on leidnud, et kuigi haldusorgan võib oma püsiva praktikaga anda aluse õiguspärase ootuse tekkimiseks, ei saa usalduse kaitset kohaldada eesmärgil jätkata ebaõiget halduspraktikat. Ebaõige halduspraktika jätkamist või laiendamist ei saa nõuda ka toetudes võrdse kohtlemise põhimõttele (halduskolleegiumi 6. mai 2004 otsus haldusasjas nr 3-3-1-19-04, 6. detsembri 2004 otsus haldusasjas nr 3-3-1-53-04 ja 29. mai 2006 otsus haldusasjas nr 3-3-1-23-06).

Vaide esitaja peab edaspidisel toetuste taotlemisel silmas pidama, et toetust taotlev kollektiiv peab olema registreeritud juriidilise isikuna, mille põhikirjas nimetatud tegevusalade valdkonnad on vastavuses tegevustoetuse taotluses esitatud tegevuste valdkonnaga.

2020. aastal antud tegevustoetus on seotud laulu- ja tantsupeol osalemisega. Toetuse saamiseks teistele vaide esitaja taotluses nimetatud üritustele tuleb esitada projektitoetus, mitte tegevustoetuse taotlus. Taotlusvoorude tähtajad on sätestatud lisatingimuste punktis 7 ja tegevusteks alates 1. juulist määrab taotluste esitamise tähtajad kultuuriamet (tähtajad avaldatakse ameti veebilehel). Punkti 7.1 kohast tegevustoetust laulu- ja tantsupeoprotsessis osalejatele antakse üks kord aastas (taotluste esitamise tähtaeg oli 17. veebruar 2020). Punktis 7.4 sätestatud projektitoetuste järgmine taotlusvooru tähtaeg on 19. juuni 2020. Seega saaks Kilvet Design OÜ esitada mittetulundustegevuse toetuse taotluse konkreetsele projektile. Tallinna Kultuuriametile tehakse ülesandeks selgitada taotlejale täpsemalt, kuidas tuleb täita korra § 6 lg 1 punkti 5 ja lisatingimuste punkti 5.3 nõudeid ning missugused on tema võimalused toetuste saamiseks edaspidi.

Arvestades eeltoodut on Tallinna Linnavalitsus seisukohal, et vaatamata puudustele haldusakti põhjendustes, on otsus vaide esitajale tegevustoetuse määramata jätmiseks sisuliselt õiguspärane. Käesoleval juhul ei ole otstarbekas teha ametile ettekirjutust asja uueks otsustamiseks, kuna taotluse uuesti läbi vaatamine ei tooks kaasa teistsuguse sisuga otsust.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär