Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Aegna saar Külaniidu tee 12 kinnisasi) ja vara kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2020 korraldus number 784
Redaktsiooni kehtivus:25.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. juuni

2020 nr

784-k

Linnavara valitseja muutmine (Aegna saar Külaniidu tee 12 kinnisasi) ja vara kasutusse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“  § 8 lg-te 1 ja 2, § 9 ning § 11 lg 1 alusel

1. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda alates 1. juulist 2020 Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Aegna saarel Külaniidu tee 12 asuv kinnisasi (registriosa number 16644501, katastritunnus 78401:120:0003, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 4550 m²) ja sellel kinnisasjal asuvad hooned - majutushoone (ehitisregistrikood 101026140), loodusmaja (ehitisregistrikood 101026138), majutushoone (ehitisregistrikood 101026139), komandandimaja (ehitisregistrikood 101026142).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna linna finantsteenistusel kanda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 2020. aasta eelarvesse korralduse punktis 1 nimetatud vara halduskuludeks planeeritud summast (31 500 eurot) kasutamata jäänud vahendid üle Tallinna Kesklinna Valitsuse 2020. aasta eelarvesse.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda Tallinna Kesklinna Valitsusele üle Tallinna Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel 16. aprillil 2008 sõlmitud maarendileping nr 9-26/3/1-6/43 ja teavitada lepingu üleandmisest Riigimetsa Majandamise Keskust.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda Tallinna Kesklinna Valitsusele üle punktis 1 nimetatud vara haldamiseks 28. jaanuaril 2020 Ilmar Võttiga sõlmitud käsundusleping nr 3-15/ ja teavitada käsundisaajat lepingu üleandmisest.

6. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda korralduse punktis 1 nimetatud vara tasuta ja tähtajatult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse tasuta loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks.

7. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil kehtestada kooskõlastatult Tallinna Kesklinna Valitsusega Aegna saarel Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi broneerimise ja kasutamise kord ja veetranspordi kulude hüvitamise kord.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2016 korralduse nr 339-k „Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine“ alates 1. juulist 2020.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär