Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 22 "Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.06.2020 määrus number 18 [RT IV, 03.07.2020, 11]
Jõustumine:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2020 - ... [RT IV, 03.07.2020, 11]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  25. juuni 2020 nr 18

Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 22 „Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus“ muutmine

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ § 1 ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2017 otsuse nr 167 „Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Pääsküla Kooliks“ p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruses nr 22 „Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena“;

2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.“;

3) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja gümnaasiumi riikliku õppekava“;

4) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi algul.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär