Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2020 korraldus number 745
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuni

2020 nr

745-k

Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra“ p 13 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra“ p 7

1. Kinnitada linna eluasemekomisjoni, edaspidi komisjon, koosseis järgmiselt:

1.1 komisjoni esimees: Tallinna Linnavaraametit kureeriv abilinnapea;

1.2 komisjoni liikmed:

1.2.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit kureeriv abilinnapea;

1.2.2 linnaosade valitsuste esindajad;

1.3 kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

1.3.1 Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni esindaja;

1.3.2 Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja;

1.3.3 Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja;

1.3.4 Eesti Üürnike Liidu esindaja;

1.3.5 Eesti Omanike Keskliidu esindaja.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. jaanuari 2018 korraldus nr 58-k „Linna eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“.

3. Komisjoni teenindamist ja asjaajamist korraldab Tallinna Linnavaraamet.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär