Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laiaküla tee T1 kinnisasja omandamine ja Kloostrimetsa tee T7 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2020 korraldus number 732
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuni

2020 nr

732-k

Laiaküla tee T1 kinnisasja omandamine ja Kloostrimetsa tee T7 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, §-de 225 ja 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 18. oktoobri 2006 korraldusest nr 2096-k „Kloostrimetsa tee 70 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Laiaküla tee T1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 23532601, katastritunnus 78402:206:0042, pindala 925 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), edaspidi kinnisasi nr 1, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega ning mis on Tallinna linnale vajalik Kloostrimetsa tee 70 kinnistu detailplaneeringu kohaselt kinnisasjale nr 1 valmisehitatud tee, välisvalgustuse ja sademevee kanalisatsiooni avaliku kasutamise tagamiseks.

1.1 Omandada kinnisasi nr 1 järgmiste tingimustega:

1.1.2 kinnisasja nr 1 valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle kinnisasja nr 1 tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.1.3 kinnisasjal nr 1 ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused;

1.1.4 kinnisasja nr 1 koormavad reaalservituudid ei jää kinnisasja koormama;

1.1.5 kinnisasja nr 1 Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Taotleda Tallinna linna, edaspidi ka õigustatud isik, kasuks Kloostrimetsa tee T7 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 23532701, katastritunnus 78402:206:0043, pindala 302 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), edaspidi kinnisasi nr 2, tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasja nr 2 osale valmisehitatud sõidutee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

2.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja nr 2 osa pindalaga 30 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega;

2.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatud sõiduteed ööpäevläbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

2.3 õigustatud isik kohustub:

2.3.1 remontima teed nõudmata kinnisasja nr 2 omanikult remondikulude hüvitamist;

2.3.2 hoidma tee korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

2.3.3 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

2.4 kinnisasja nr 2 omanik kohustub:

2.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

2.4.2 kinnisasja nr 2 koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi nr 2 koormatakse, käesolevas punktis 2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

2.5 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.6 kinnisasja nr 2 koormavad reaalservituudid ei jää kinnisasja koormama;

2.7 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

2.8 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

3. Nõustuda Kloostrimetsa tee T7 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja nr 1 valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ja kinnisasjale nr 2 seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

5.2 tasuda punktides 1.1.5 ja 2.8 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks kinnisasjade omanikule ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa