Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kinnisasjade vahetamine ning Eesti Vabariigi omandis oleva Roosikrantsi tn 12 kinnisasja Tallinna linna omandisse taotlemine
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 otsus number 57
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2020 nr 57

Kinnisasjade vahetamine ning Eesti Vabariigi omandis oleva Roosikrantsi tn 12 kinnisasja Tallinna linna omandisse taotlemine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-te 1 ja 2, § 35 lg 5, asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse §-de 254 ja 255, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 63, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ § 3 lg 3 p 2, § 4 lg 2 p 1, § 6 p 1, § 7 lg 1, lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 6 ning 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord§-de 5 ja 6 alusel

1. Vahetada Tallinna linna omandis olev Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 asuv kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 26809101, katastritunnus 78401:109:0101, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 14 865 m2) Endla tn 8 (kinnistusregistriosa nr 217301, katastritunnus 78401:108:0390, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 3533 m2), Endla tn 8a (kinnistusregistriosa nr 263950, katastritunnus 78401:101:0495, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 621 m2), Ehitajate tee 142 (kinnistusregistriosa nr 10962350, katastritunnus 78401:101:3221, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 5831 m2), Narva mnt 148c (kinnistusregistriosa nr 8366950, katastritunnus 78401:101:2821, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 4968 m2), Narva mnt 150d (kinnistusregistriosa nr 8364750, katastritunnus 78401:101:2819, sihtotstarve elamumaa 100% pindala 2897 m2) kinnisasjadega järgmiste tingimustega:

1.1 Eesti Vabariik võõrandab Tallinna linnale punktis 3 esitatud taotluse alusel Roosikrantsi tn 12 asuva kinnisasja ning tasuta võõrandamise leping sõlmitakse samaaegselt punktis 1 nimetatud kinnisasjade vahetuslepinguga arvestades punktis 5 nimetatud tingimusi;

1.2 Tallinna linn omandab punktis 1 nimetatud kinnisasjad tingimusel, et neil ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, kinnisasju ei ole piiratud asjaõigustega koormatud ega panditud, v.a Endla tn 8 ja Endla tn 8a kinnisasju koormavad tähtajalised üürilepingud;

1.3 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja valdus antakse üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja punktis 1 nimetatud omandatavate kinnisasjade valdus antakse üle Tallinna linnale (Tallinna Linnavaraametile) üleandmis-vastuvõtmisaktiga ühe kuu jooksul kinnisasjade omandi üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates.

2. Tallinna Linnavalitsusel kiita kinnisasjade vahetuslepingu ja asjaõiguslepingu projekt heaks enne lepingu sõlmimist. Tallinna Linnavalitsusel on õigus täpsustada ja täiendada punktis 1 nimetatud vahetuslepingu tingimusi.

3. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse riigivaraseaduse § 33 lõike 1 punkti 1 kohaselt Eesti Vabariigi omandis olev Roosikrantsi tn 12 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 690401, katastritunnus 78401:107:0140, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 2820 m2), mis on Tallinna linna ülesannete täitmiseks vajalik kasutamiseks haldushoonena, järgmiste tingimustega:

3.1 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud servituudid ning kinnisasja koormavad tähtajalised üürilepingud;

3.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

4. Määrata Tallinna Linnavaraamet punktides 1 ja 3 nimetatud omandatavate kinnisasjade valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Kinnisasjade vahetuslepingu, Roosikrantsi tn 12 kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimise kulud, sh notaritasud ja riigilõivud tasutakse järgmiselt:

5.1 Roosikrantsi tn 12 kinnisasja võõrandamise tasud tasub Tallinna linn vastavalt riigivaraseaduse §-le 63;

5.2 vahetustehingu tasud tasutakse Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts poolt selliselt, et linna osa ei ületa 50% mõlema tehingu kuludest kokku.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnisasjade vahetuslepingu, punktis 3 nimetatud kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.2 tasuda kinnisasjade omandamisega seotud kulud (sh notaritasu ja riigilõiv);

6.3 teha otsus teatavaks Eesti Vabariigile, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ning Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees