Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 otsus number 56
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2020 nr 56

Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 49 lg 2 ja § 63 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks ja avalikuks kasutamiseks Eesti Vabariigi omandis ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad järgmised kinnistud:

1.1 Koidu tn 85 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 18323901, katastritunnus 78401:109:0029, pindala 4116 m2, sihtotstarve elamumaa, mis on Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2020 korraldusega nr 609-k „Koidu tn 85 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas“ muudetud üldkasutatavaks maaks), mis on vajalik avalikuks kasutamiseks rohealana;

1.2 Liikuri tn 5a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 24468501, katastritunnus 78403:303:0031, pindala 1064 m2, sihtotstarve elamumaa, mis on Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2020 korraldusega nr 610-k „Liikuri tn 5a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas“ muudetud transpordimaaks), mis on vajalik avalikuks kasutamiseks ja parkla rajamiseks.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistud omandada järgmiste tingimustega:

2.1 kinnistutel ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud Koidu tn 85 kinnistut koormavad tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused;

2.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

3. Määrata Tallinna Kesklinna Valitsus Koidu tn 85 kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Liikuri tn 5a kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 esitada vastav dokumentatsioon Keskkonnaministeeriumile;

5.2 korraldada kinnistute tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

5.3 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud (sh notari tasu ja riigilõiv);

5.4 teha otsus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees