Ettepaneku tegemine Harku vallale Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks

Tallinna Linnavolikogu 11.06.2020 otsus number 55

Redaktsiooni kehtivus 11.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2020 nr 55

Ettepaneku tegemine Harku vallale Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 62 lg 1 ning looduskaitseseaduse § 9 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2019 korraldusega nr 407-k „Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine“ ja tulenevalt asjaolust, et ligi 600 ha suurune mitmekesise maastiku ja kõrge loodusväärtusega Harku metsa- ja rabaala asub 13% osas Tallinna linna territooriumil ning 87% osas Harku valla territooriumil ning põhjusel, et loodusväärtuste hoidmine on tõhusam mõlema omavalitsusüksuse koostöös

1. Teha Harku vallale ettepanek võtta Harku valla territooriumil asuv Harku mets ja raba kohaliku kaitse alla eesmärgiga moodustada Tallinna linnaga ühine, omavalitsuste piire ületav kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, millel on ühtne kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava.

2. Volitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit punktis 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks Harku vallaga vastava koostöölepingu sõlmimiseks.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Harku Vallavolikogule ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees