Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 10.06.2020 korraldus number 719

Redaktsiooni kehtivus 10.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. juuni

2020 nr

719-k

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2020 korraldusega nr 121-k Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine kinnitatud mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisud järgmiselt:

1.1 arvata punktiga 8.3.3 kinnitatud Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja;

1.2 kinnitada punktiga 8.3.9 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna peaspetsialist;

1.3 arvata punktiga 9.2.1 kinnitatud Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisust välja Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna juhtivspetsialist;

1.4 kinnitada punktiga 9.2.5 Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna peaspetsialist;

1.5 kinnitada punktiga 9.2.6 Tallinna Kultuuriameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni liikmeks Tallinna Kultuuriameti eelarve osakonna eelarve peaspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Tallinna Kultuuriametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär