Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2020 korraldus number 718
Redaktsiooni kehtivus: - 19.08.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.08.2020 nr 895

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni

2020 nr

718-k

 

 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ümberkorraldamiseks ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p-de 6.1 ja 6.5 ning Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2020 otsuse nr 43 „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine“ p 2 alusel

 

 

         

1. Moodustada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste Kadrioru Park ja Tallinna Kalmistud ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevuse lõpetamiseks ajutine komisjon (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

esimees:

Ain Valdmann

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja;

aseesimees:

Tarmo Sulg

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja;

liikmed:

Janne Teder

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti arengu ja finantsjuhtimise osakonna juhataja;

 

Marrit Murre

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti üldosakonna juhataja;

 

Ain Järve

Kadrioru Park juhataja;

 

Lauri Berg

Tallinna Kalmistud juhataja kohusetäitja;

 

Laili Keskel

Kadrioru Park finantsspetsialist;

 

Angelika Tief

Tallinna Kalmistud registrijuht.

3. Kui eelmises punktis määratud komisjoni liige ei saa komisjoni töös osaleda, osaleb tema asemel komisjoni töös vastavat komisjoni liiget asendav teenistuja.

4. Komisjoni esimehele, aseesimehele ja liikmetele töö eest komisjonis tasu ei maksta.

5. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

6. Komisjonil alustada asutuste ümberkorraldamise ja asutuse tegevuse lõpetamise menetlust käesoleva korralduse vastuvõtmisest ja lõpetada see 1. juuliks 2020 ning esitada lõpparuanne Tallinna Linnavalitsusele 31. juuliks 2020. Linnavalitsusele esitatud lõpparuandele lisatakse asutuse lõppbilanss ja muud vajalikud raamatupidamisdokumendid.

7. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihhail Kõlvart

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär