Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 88 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2020 korraldus number 684
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. juuni

2020 nr

684-k

Kadaka tee 88 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Kadaka tee 88 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 217001, katastritunnus 78406:604:0090, pindala 35228 m², sihtotstarve maatulundusmaa 90% ja elamumaa 10%) valmisehitatud sõidutee ja kergliiklusteede ning ühistranspordipeatuse koos peatuskoha, ooteala ja ootekojaga, kõik koos edaspidi rajatised, omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja remontimiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 1424 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus omada ja kasutada isikliku kasutusõiguse alale valmisehitatud rajatisi ööpäev läbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava sõiduteena ja kergliiklusteedena ning ühistranspordipeatusena, st et sõiduteel võivad liigelda sõidukitega ning kergliiklusteel jalgrattaga ja jalgsi ning ühistranspordipeatuse ooteala koos ootekojaga kasutada ühistranspordi ootamiseks kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.3.2 rajatisi remontima ja korras hoidma, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

1.4.2 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.4.3 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.5 isikliku kasutusõiguse ala valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Kadaka tee 88 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks kinnisasja omanikule, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa