Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 otsus number 48
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

28. mai 2020 nr 48

Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Nõmme linnaosas, Pääsküla asumis, Pärnu maantee, Kadaka tee ja Rohula tänava ringristmiku ja raudtee vahelisel alal, Pärnu maantee ääres. Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud liiklusala, s.o raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala.

Detailplaneeringus muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, va ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Detailplaneeringu kohaselt soovitakse rajada Pärnu mnt 441 kinnistule lemmikloomakliinik, millele antud asukoht on sobiv hea juurdepääsetavuse ja eraldatuse tõttu piirkonna elamutest. Lemmikloomakliinik ei sobi vahetult elamukvartalisse, kuid inimeste lemmikuid teenindava asutusena peaks asuma siiski elupiirkonna läheduses. Kliiniku krundil peaks olema piisavalt ruumi klientide sõidukite parkimiseks ja lemmikloomadele jalutamiseks ning haljastust. Planeeritud kliinikuhoone on väikesemahuline ning ei erine ümberkaudsetest elamutest. Võimalus muuta üldplaneeringujärgne liiklusmaa osaliselt ärimaaks tulenes Tallinna Kommunaalameti (praegu Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) tellitud projektist „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikel lõikumisel 2002/EE/16/P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“. Selle projektiga täpsustati liikluse jaoks vajalikku maakasutust ning ülejäänud kinnistu osale tekkis võimalus väikese ärihoone planeerimiseks.

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 on vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneering“. Koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala ettevõtlusalale, millel on tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsioon ning liiklusalale. Ettevõtlusalale võib kavandada kaubandus-, äri-, teenindus- ja toitlustusasutusi, büroohooneid, vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid ettevõtteid ning tootmis-, logistika- ja laohooneid. Detailplaneering arvestab koostatavat Nõmme linnaosa üldplaneeringut.


Seega on Tallinna üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas põhjendatud, arvestades nii ümbritsevat linnaruumi kui ka linnaosa üldisi arengueesmärke, mida näeb ette koostatav Nõmme linnaosa üldplaneering;

- uue kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (lemmikloomakliinik) hoonestusala määramisel on arvestatud kinnistut läbivate tehnovõrkudega, ümbritsevat keskkonda ja väärtuslikku kõrghaljastust;

- uue kaasaegse arhitektuuriga hoone kavandamine korrastab ja väärtustab linnaruumi ja mitmekesistab piirkonna funktsionaalsust;

- parkimine on lahendatud omal kinnistul;

- detailplaneeringu lahenduse elluviimisel paraneb ala üldilme ja heakorrastus. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks, kasutatakse maad ja muid ressursse senisest otstarbekamalt, parandades ala arhitektuurset ja haljastuslikku ilmet;

- detailplaneeringus on ettenähtud moodustada üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega krunt perspektiivse teelõigu rajamiseks arvestades Tallinna Kommunaalameti (praegu Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) tellitud projekti „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikel lõikumisel 2002/EE/16/P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“. Juhul, kui teelõiku ei rajata on krundile planeeritud üldkasutatava maa sihtotstarve;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud;

- rahandusministeerium on andnud heakskiidu Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringule.

1. Kehtestada Nõmme linnaosas asuva 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178-15. Detailplaneeringu eesmärk on jagada üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, va ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sissesõidu- ja kergliiklustee) ehitamine, üldkasutatava haljastuse rajamine ja vajadusel välisvalgustuse ümbertõstmine tagatakse vastavalt 13. märtsil 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA18.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.


6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2020

otsuse nr 48

LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Nõmme linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Nõmme linnaosas 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178-15. Detailplaneeringu eesmärk on jagada üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, va ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala asub Nõmme linnaosas, Pääsküla asumis, Pärnu maantee, Kadaka tee ja Rohula tänava ringristmiku ja raudtee vahelisel alal, Pärnu maantee ääres. Planeeringuala kontaktvööndi jagab kaheks eriilmeliseks osaks Tallinn-Keila raudtee (Pääsküla raudteejaama kinnistul piknev raudtee). Raudteest lääne poole jääval osal, kus asub ka Pärnu mnt 441 kinnistu, on kuni 2-korruselised üksikelamud ja raudteest ida poole 2-korruseline depoohoone ning  kaugemal 5-9-korruselised korterelamud. Piirkonnas on korraldatud ühistransport.

Planeeritud maa-alale jääb hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega kaetud üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu, mille omanik on kinnistusraamatu andmeil Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik. Juurdepääs planeeritud alale on Pärnu maanteelt.

Osa Pärnu mnt 441 kinnistust paikneb raudtee kaitsevööndis. Ehitusseadustiku § 73 lõike 1 kohaselt hõlmab raudtee kaitsevöönd raudteealuse maa ning ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30 meetri kaugusele.

Lisaks jääb planeeritud alale osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Pärnu maantee T22 kinnistust.

2. Tallinna üldplaneering, Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused ja vastuvõetud Nõmme linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud liiklusala, s.o raudtee ja lennuvälja ehitiste ala, samuti suuremate parklate ala.

Detailplaneeringus muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve  liiklusmaa Pärnu mnt 441 kinnistul osaliselt ettevõtluse segahoonestusalaks. Segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, va ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Tallinna üldplaneeringu muutmise vajadus Pärnu mnt 441 kinnistul tekkis omaniku soovist rajada sinna lemmikloomakliinik, millele antud asukoht on sobiv hea juurdepääsetavuse ja eraldatuse tõttu piirkonna elamutest. Lemmikloomakliinik ei sobi vahetult elamukvartalisse, kuid inimeste lemmikuid teenindava asutusena peaks asuma siiski elupiirkonna läheduses. Kliiniku krundil peaks olema piisavalt ruumi klientide sõidukite parkimiseks ja lemmikloomadele jalutamiseks ning haljastust. Planeeritud kliinikuhoone on väikesemahuline ning ei erine ümberkaudsetest elamutest. Võimalus muuta üldplaneeringujärgne liiklusmaa osaliselt ärimaaks tulenes Tallinna Kommunaalameti tellitud projektist „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikel lõikumisel 2002/EE/16P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“. Selle projektiga täpsustati liikluse jaoks vajalikku maakasutust ning ülejäänud kinnistu osale tekkis võimalus väikese ärihoone planeerimiseks.

Arvestades eeltoodut on antud asukohas Tallinna üldplaneeringu muutmine maakasutuse juhtotstarbe osas linnaehituslikult põhjendatud.

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2017 otsusega nr 47 on vastuvõetud „Nõmme linnaosa üldplaneering“. Koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritud ala ettevõtlusalale, millel on tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsioon ning liiklusalale. Ettevõtlusalale võib kavandada kaubandus-, äri-, teenindus- ja toitlustusasutusi, büroohooneid, vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid ettevõtteid ning tootmis-, logistika- ja laohooneid. Detailplaneering arvestab koostatavat Nõmme linnaosa üldplaneeringut.

Koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt on ettevõtlusalal hoonete suurim lubatud kõrgus kuni 15 meetrit ja suurim korruste arv 4. Hoonete sobiv kõrgus täpsustatakse projekti või detailplaneeringuga, arvestades konkreetsest asukohast ja lähiümbrusest tingitud linnaruumilisi iseärasusi ja maakasutuspiiranguid. Kui külgnevate hoonestatud kruntide põhihoonete korruselisus või kõrgus on väiksem ning see sobib miljöösse, tuleb kõrguse ja korruselisuse määramisel lähtuda nendest hoonetest. Detailplaneeringus kavandatud kuni 3-korruseline (2 täiskorruse ja katusekorrusega) hoone on linnaruumiliselt sobiv arvestades, et lähialal paiknevad kuni 2-korruselised üksikelamud ja 5- kuni 9-korruselised korterelamud. Koostatava Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgi uute hoonete ehitamisel lähtutakse ehitusjoone ning ees-, taga- ja külgaia ulatuse määramisel naaberkruntidel ja tänaval väljakujunenud ehitustavast ning muuhulgas peavad olema tagatud tuleohutus-, valgustus- jm nõuded ning naabrusõigused.

Detailplaneering arvestab koostatavat Nõmme linnaosa üldplaneeringut.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse korrusega (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (lemmikloomakliinik) ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Tallinna Kommunaalameti tellitud projektiga „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilikul lõikumisel 2002/EE/16P/PA/009.001 Pääsküla eritasandiline raudteeületuskoht“, mille kohaselt läbib planeeritud Pärnu mnt 441 kinnistut perspektiivse tee lõik raudteealusest tunnelist kuni Rohula ringristmikuni.

Krundile positsioon (edaspidi pos) 1 on kavandatud kuni 3 maapealse korrusega (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (lemmikloomakliinik) ja kaks 1-korruselist abihoonet. Hoonestusala määramisel on arvestatud kinnistut läbivate tehnovõrkudega, ümbritsevat keskkonda ja väärtuslikku kõrghaljastust. Krundile on juurdepääs Pärnu maanteelt ja täiendav juurdepääs jalakäijatele on võimalik Rohula ringristmiku poolt. Pärnu maanteele juurdepääsuks on krundile kavandatud täiendav parempöörderada.

Pärnu maantee sõidutee laiendamisel parempöörderea ehitamiseks tuleb muuta väikeses lõigus olemasoleva kergliiklustee trassi, viies selle krundile pos 1 ja seades servituudi avalikuks kasutamiseks. Nimetatud lõigule ei ole omaette krunti moodustatud, sest Pääsküla eritasandilise raudteeületuskoha rajamisel tulevikus võib kaduda vajadus esimeses etapis rajatud parempöörderea järele ja kergliiklustee saab olla uuesti praegusel asukohal. Teede lahendus täpsustub ehitusprojekti koostamisel.

Krunt pos 2 on kavandatud üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja ettenähtud perspektiivse teelõigu rajamiseks. Juhul, kui teelõiku ei rajata on krundile planeeritud üldkasutatava maa sihtotstarve. Krunt jääb eraomandisse.

Krunt pos 3 on kavandatud transpordimaaks ja moodustatud olemasoleva kergliiklustee lõigu jaoks ning ettenähtud liita Tallinna linna omandis oleva Pärnu maantee T22 kinnistuga.

Parkimislahendus on koostatud lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Planeeritud alale on kavandatud 14 parkimiskohta.

Dendroloogilise inventeerimise on planeeritud ala kohta koostanud Linnart OÜ. Puittaimede haljastuslik hinnang viidi läbi vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Alal kasvavad peamiselt harilikud lepad, harilikud männid ja harilikud haavad. Planeeringus on ette nähtud säilitada väärtuslikum haljastus ja likvideeritavad III-V väärtusklassi puittaimed kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute lõplik arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 18. märtsil 2015 registreeritud algatamise ettepanekuga Osaühingu Maxi Lemmikloomakliinik esindaja T. Lokk, kes soovis sotsiaalmaa (alaliik üldkasutatav maa) sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu jagada ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ärihoone (väikeloomade kliinik) ehitamiseks.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 130 kohaselt on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, KOOTPLAAN OÜ ja Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik sõlminud 10. augustil 2015 halduslepingu nr 3-6/121. Detailplaneeringu menetluse käigus on tagatud PlanS § 130 lõike 2 punkti 2 täitmine.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1875-k „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“. Detailplaneering algatati eesmärgil jagada sotsiaalmaa (alaliik üldkasutatav maa) sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade ilmus Tallinna veebilehel 18. detsembril 2015, ajalehes Eesti Päevaleht 21. detsembril 2015 ja ajalehes Pealinn 11. jaanuaril 2016.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 22. kuni 29. jaanuarini 2016 Nõmme Linnaosa Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimus 29. jaanuaril 2016, vastav teade ilmus Tallinna veebilehel 5. jaanuaril 2016, ajalehes Postimees 7. jaanuaril 2016 ja ajalehes Nõmme Sõnumid 15. jaanuaril 2016.

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Detailplaneeringu on koostanud KOOTPLAAN OÜ. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korraldusest nr 1875-k „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Nõmme linnaosas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringu algatamise korralduses olevate lähteseisukohtade ja lisatingimustega on  arvestatud.

Detailplaneeringule on lisatud Linnart OÜ koostatud puittaimede haljastuslik hinnang.

Võrreldes detailplaneeringu eskiislahendusega on krundi pos 2 sihtotstarbeks määratud üldkasutatav maa või transpordimaa. Krundile pos 2 on antud võimalus määrata sihtotstarbeks ka üldkasutatav maa, juhul kui perspektiivset teelõiku ei rajata.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktides 1, 10, 11 ja 12 nimetatud asutustega ning Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringulahendus puudutas ning arvamust on küsitud Tallinna linna ehitusmääruse § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt.

Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme linnaosa halduskogu, Pärnu mnt 441 kinnistu omaniku esindaja ja Kaitseministeerium detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringu kohta arvamust avaldades/detailplaneeringut kooskõlastades omapoolseid tingimusi ei esitanud.

Tallinna Linnavaraamet esitas detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal järgmised lisatingimused ja märkused:

1) Tallinna Linnavaraamet sõlmib lepingu krundile pos 1 planeeritud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks ning transpordimaa krundi pos 3 linnale võõrandamiseks pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne kehtestamist. Tallinna Linnavaraamet palub enne detailplaneeringu vastuvõtmist lisada detailplaneeringu materjalidele ja edastada Tallinna Linnavaraametile Pärnu mnt 441 kinnisasja omaniku kirjalik seisukoht krundile pos 1 planeeritud kõnnitee tasuta tähtajalise isikliku kasutusõiguse seadmise ning krundi pos 3 tasuta linnale võõrandamise tingimuste kohta;

2) lisada põhijoonisele „kruntide ehitusõigus“ tabelisse ja seletuskirja informatsioon krundile pos 1 planeeritud servituudi pindala kohta;

3) põhijoonise „kruntide moodustamine“ tabelis on märgitud pos 2 planeeritud sihtotstarve Ä-100% või L-100%, peaks olema Üm-100% või L-100%. Sama tabeli liidetavate ja lahutatavate kruntide pindalade ees puuduvad märgid „ “ ja „-“.

Detailplaneeringu kohta arvamust avaldades märkis Tallinna Linnavaraamet, et detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses määrata Tallinna Linnavaraametile ülesanne sõlmida Pärnu mnt 441 kinnisasja omanikuga transpordimaa krundi pos 3 tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks ning ärimaa krundile pos 1 planeeritud kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse kokkulepe pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning enne kehtestamist.

Detailplaneeringus on Tallinna Linnavaraameti lisatingimuste ja märkustega arvestatud. Pärnu mnt 441 kinnistu omaniku esindaja on kirjalikult nõustunud krundile pos 1 planeeritud kõnnitee tasuta tähtajalise isikliku kasutusõiguse seadmise ning krundi pos 3 tasuta Tallinna linnale võõrandamisega. Detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses nähti Tallinna Linnavaraametile ette ülesanne sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Pärnu mnt 441 kinnistu omanikuga leping detailplaneeringus krundi pos 3 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ning krundile pos 1 planeeritud kergliiklustee avaliku kasutamise tagamiseks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Tallinna linna kasuks. Samuti täiendati planeeringu põhijoonist ja lisati „kruntide ehitusõigus“ tabelisse ja seletuskirja Tallinna linna kasuks seatava isikliku kasutusõigusega ala pindala ning märgitud krundi pos 2 planeeritud sihtotstarbeks Üm-100% või L-100% ja lisati vastavad märgid („ “ ja „-“).

Tallinna Keskkonnaamet (alates 1. juunist 2019 on Tallinna Keskkonnaameti ülesanded antud Tallinna Kommunaalameti pädevusse, va jäätmehooldusega seotud ülesanded anti Tallinna Ettevõtlusameti pädevusse, ja Tallinna Kommunaalamet nimetati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiks) detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi ei esitanud, kuid määras nõude ehitusprojekti koostamiseks, et ärihoone ja tehnovõrkude ehitusprojektid kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga. Detailplaneeringus on nõudega arvestatud.

Tallinna Kommunaalamet (praegu Keskkonna- ja Kommunaalamet) ja Tallinna Transpordiamet esitasid detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal omapoolsed märkused ja detailplaneeringu kohta arvamust avaldades lisasid lisatingimusena, et vajalik on sõlmida teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise leping.

Detailplaneeringus on Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Transpordiameti märkuste ja lisatingimusega arvestatud ning 13. märtsil 2017 sõlmitud halduslepinguga nr TKA18 võttis Osaühing Maxi Lemmikloomakliinik kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sisseõidu- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse ja vajadusel välisvalgustuse ümbertõstmise ehitamise detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude väljaehitamise skeemil märgitud alal ja ulatuses.

PlanS § 132 lõige 6 sätestab, et planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kõrvaltingimusena nähakse ette, et Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 13. märtsil 2017 sõlmitud halduslepingus nr TKA18 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga PlanS § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Aktsiaselts Eesti Raudtee, AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ ja Terviseamet detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi ei esitanud, kuid määrasid nõuded ehitus- ja tööprojektide koostamiseks. Detailplaneeringus on nõuetega arvestatud.

Kuna detailplaneering sisaldab kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas Tallinna Linnavalitsus detailplaneeringu Harju maavanemale (alates 1. jaanuarist 2018 lõpetati maavalitsuste tegevus ning maavalitsuste ülesannetega seotud õigused ja kohustused läksid üle valdkonna eest vastutavale ministrile) täiendavate asutuste ja isikute määramiseks, kellega tuleb detailplaneeringu koostamise käigus teha koostööd või keda kaasata detailplaneeringu koostamisse.

Harju maavanem palus detailplaneeringu täiendavalt kooskõlastada:

1. Päästeameti Põhja päästekeskusega - planeeringulahenduse teavitamiseks ja tuleohutuse ning teiste päästetööde tegemiseks täiendavate abinõude seadmise vajaduse väljaselgitamiseks.

2. Tehnilise Järelevalve Ametiga - kuna planeeringuala asub osaliselt raudtee kaitsevööndis.

Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta ja Tehnilise Järelevalve Amet tingimusega, et enne ehitustöödega alustamist taotleda luba töödeks raudtee kaitsevööndis vastavalt ehitusseadustiku § 73 lõikele 3. Luba taotleda nii raudteevaldajalt kui ka Tehnilise Järelevalve Ametilt. Detailplaneeringus on tingimusega arvestatud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018 otsusega nr 137 „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas“, eesmärgiga jagada sotsiaalmaa (alaliik üldkasutatav maa) sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus ala heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus Tallinna veebilehel 8. oktoobril 2018, ajalehes Postimees 9. oktoobril 2018 ja ajalehes Pealinn 15. oktoobril 2018.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. detsembrist 2018 kuni 15. jaanuarini 2019. Sellekohane teade ilmus Tallinna veebilehel 5. detsembril 2018, ajalehes Postimees 6. detsembril 2018 ja ajalehes Pealinn 10. detsembril 2018. Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitati puudutatud ja huvitatud isikuid tähtkirjadega 4. detsembril 2018.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2019 korraldusega nr 374-k taotleti Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu kohaselt Pärnu mnt 441 kinnisasjast moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnisasja pindalaga 28 m2 (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga K-3), mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava jalgratta- ja jalgtee lõigu avaliku kasutamise tagamiseks, tasuta omandamist Tallinna linnale. Samuti taotleti Tallinna linna kasuks Pärnu mnt 441 kinnisasjale tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnu mnt 441 kinnisasjale detailplaneeringu kohaselt ehitatava tee avaliku kasutamise tagamiseks. Nimetatud korralduse alusel on sõlmitud kinnistu võõrandamise võlaõiguslik leping ja isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping 28. märtsil 2019.

Kuna detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. detsembrist 2018 kuni 15. jaanuarini 2019, seega kokku 29 päeva ning detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitati ajalehes Postimees 6. detsembril 2018 ja ajalehes Pealinn 10. detsembril 2018, seega vähem kui 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust, siis korraldati detailplaneeringu uus avalik väljapanek.

Detailplaneering oli teistkordselt avalikul väljapanekul 1. maist kuni 1 juunini 2019. Sellekohane teade ilmus Tallinna veebilehel 11. aprillil 2019, ajalehes Eesti Päevaleht 13. aprillil 2019 ja ajalehes Pealinn 29. aprillil 2019. Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitati puudutatud ja huvitatud isikuid tähtkirjadega 17. aprillil 2019.

Detailplaneeringu teistkordse avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Kuivõrd detailplaneeringu avalikust väljapanekust ei teavitatud Pärnu mnt 524a, Pärnu mnt 524b ja Rohula tn 1 kinnistute omanikke ning Pääsküla raudteejaam kinnistu isikliku kasutusõiguse valitseja Kaitseministeeriumi volitatud asutust Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust, edastas Nõmme Linnaosa Valitsus neile 12. augustil 2019 ja 13. augustil 2019 tähtkirjadega informatsiooni detailplaneeringu lahenduse kohta ning viite, kus on võimalik detailplaneeringu materjalidega tutvuda. Ühtlasi teavitas Nõmme Linnaosa Valitsus, et isikutel on võimalus 30 päeva (PlanS § 135 lõike 5 kohane detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus) jooksul esitada oma arvamus detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamus paluti esitada 15. septembriks 2019 ja märgiti, et juhul, kui arvamust detailplaneeringule tähtaegselt ei esitata, loetakse, et detailplaneeringu kohta ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid.

Pärnu mnt 524a, Pärnu mnt 524b ja Rohula tn 1 kinnistu omanikud ning Pääsküla raudteejaam kinnistu isikliku kasutusõiguse valitseja Kaitseministeeriumi volitatud asutus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus oma arvamust detailplaneeringule ei esitanud.

Tulenevalt asjaolust, et Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis esitas Tallinna Linnavalitsus 11. oktoobril 2019 kirjaga nr LV-1/2323 detailplaneeringu rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.

Rahandusministeerium märkis 30. oktoobri 2019 kirjas nr 14-11/6267-2, et tutvunud heakskiiduks esitatud detailplaneeringu materjalidega juhib järelevalve teostaja tähelepanu, et vastavalt PlanS § 142 lõikele 7 kuulub juhul, kui detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Järelevalve teostaja palus kohalikul omavalitsusel enne detailplaneeringu kehtestamist lisada planeeringu materjalidele üldplaneeringu muutmise ettepanekut kajastav joonis.

Rahandusministeeriumi märkusega on arvestatud ja detailplaneeringu materjalidele on lisatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut kajastav joonis.

Lähtudes PlanS § 142 lõikest 5 ja § 90 lõikest 2 andis rahandusministeerium heakskiidu Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt kehtestab Tallinna Linnavolikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu Tallinna Linnavalitsus oma korraldusega.

Kuna Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

PlanS § 139 lõike 6 punktide 1 ja 4 alusel teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga 14 päeva jooksul Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast arvates Pärnu mnt 441, Pärnu mnt 524a, Pärnu mnt 524b ja Rohula tn 1 kinnistute omanikke; Pääsküla raudteejaam kinnistu riigivara valitsejat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit, hoonestusõiguse omajat aktsiaseltsi Eesti Raudtee ja isikliku kasutusõiguse valitseja Kaitseministeeriumi volitatud asutust Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust ning Maa-ametit.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees