Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu mruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 mrus number 5 [RT IV, 29.05.2020, 59]
Justumine:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2020 - ... [RT IV, 29.05.2020, 59]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 28. mai 2020 nr 5

Tallinna Linnavolikogu mruste muutmine

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 2 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse 10 lg 1, 27 lg-te 3 ja 4, histranspordiseaduse 36 lg-te 4 ja 5, erakooliseaduse 22 lg 11 ja sotsiaalhoolekande seaduse 14 like 2 alusel.

1. Jrgmistes Tallinna Linnavolikogu mruste stetes asendatakse snad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ snadega „31. maini 2020“:

1) 10. detsembri 2015 mruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa mr“ -s 51;

2) 22. mrtsi 2007 mruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ 7 likes 11.

2. Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 mruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 151 likes 1 asendatakse snad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ snadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi 151 lige 2 muudetakse ja snastatakse jrgmiselt:

„(2) Eralasteasutustes kivate laste vanematel esitada toetuse saamiseks Tallinna Haridusametile 30. juuniks 2020 (k.a) taotlus ja ppemaksu tasumist tendavad dokumendid.“.

3. Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 mruses nr 29 „Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad“ tehakse jrgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 likes 1 asendatakse snad „Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lppemiseni“ snadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi 161 like 2 teises lauses asendatakse snad „eriolukorra lppemist“ snadega „31. maid 2020“.

3) paragrahvi 161 tiendatakse likega 3 jrgmises snastuses:

„(3) Peatada hissiduki juhilt ostetavate paberpiletite mk kuni 31. augustini 2020.“

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees