Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 määrus number 5 [RT IV, 29.05.2020, 59]
Jõustumine:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2020 - ... [RT IV, 29.05.2020, 59]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  28. mai 2020 nr 5

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg-te 3 ja 4, ühistranspordiseaduse § 36 lg-te 4 ja 5, erakooliseaduse § 22 lg 11 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Järgmistes Tallinna Linnavolikogu määruste sätetes asendatakse sõnad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“:

1) 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ §-s 51;

2) 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lõikes 11.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 151 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi § 151 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eralasteasutustes käivate laste vanematel esitada toetuse saamiseks Tallinna Haridusametile 30. juuniks 2020 (k.a) taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 lõikes 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi 161 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „eriolukorra lõppemist“ sõnadega „31. maid 2020“.

3) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Peatada ühissõiduki juhilt ostetavate paberpiletite müük kuni 31. augustini 2020.“

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees