Tallinna linnale 2020. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Tallinna Linnavalitsus 27.05.2020 korraldus number 655

Redaktsiooni kehtivus 27.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. mai

2020 nr

655-k

Tallinna linnale 2020. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 "Tallinna linna 2020. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel

1. Kinnitada Tallinna linnale 2020. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 13 504 321 eurot vastavalt lisale 1 „Tulude eelarve“, lisale 2 „Kulude eelarve“ ja lisale 3 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Linna ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1. Tulude eelarve
Lisa 2. Kulude eelarve
Lisa 3. Investeerimistegevuse eelarve