Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva maantee T12, Lilleoru haljak kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2020 korraldus number 637
Redaktsiooni kehtivus:27.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. mai

2020 nr

637-k

Narva maantee T12, Lilleoru haljak kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 7, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 2, § 4 lg-ga 5 ja § 6 lg-ga 1 ning Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Narva maantee T12, Lilleoru haljak kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 402950), edaspidi kinnisasi, OÜ KESKKONNAPROJEKT koostatud projekti „Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku põhiprojekt“ (töö nr 1644) kohaselt valmisehitatud tänavavalgustuskaablite ja tänavavalgustuspostide koos valgustitega ning foorikaablite ja fooride, kõik koos edaspidi rajatised, omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja remontimiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasja koosseisus oleva Narva maantee T12 katastriüksuse (katastritunnus 89001:001:1215, pindala 2,65 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) järgmised osad:

1.1.1 360 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 75 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks 2 oleval tähistatud viirutusega;

1.2 isikliku kasutusõiguse alade valdus loetakse Tallinna linnale (punktis 1.1.1 nimetatud ala Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja punktis 1.1.2 nimetatud ala Tallinna Transpordiametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 õigustatud isikul on õigus omada, kasutada, korras hoida ja remontida:

1.3.1 punktis 1.1.1 nimetatud isikliku kasutusõiguse alal tänavavalgustuskaableid ja tänavavalgustusposte koos valgustitega;

1.3.2 punktits 1.1.2 nimetatud isikliku kasutusõiguse alal foorikaableid ja foore;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 rajatisi korras hoidma ja remontima nõudmata kinnisasja omanikult korrashoiu- ja remondikulude hüvitamist;

1.4.2 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.5 kinnisasja omanik kohustub:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

1.5.2 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.3 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkuleppetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Kinnisasja jagamisel jääb punktis 1 nimetatud Tallinna linna kasuks seatud isiklik kasutusõigus koormama üksnes jagamisel tekkivat kinnisasja, mis moodustatakse Narva maantee T12 katastriüksusest katastritunnusega 89001:001:1215.

3. Nõustuda Narva maantee T12, Lilleoru haljak kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Transpordiametil hoida korras ja remontida punktis 1.1.2 nimetatud isikliku kasutusõiguse alal foorikaableid ja foore.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

6.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks Viimsi Vallavalitsusele, Tallinna Transpordiametile ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-2