Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja pst 35 kinnisasja jagamine ja linnavara valitseja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2020 korraldus number 607
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. mai

2020 nr

607-k

Põhja pst 35 kinnisasja jagamine ja linnavara valitseja muutmine

Asjaõigusseaduse § 54 lg-te 1 ja 5, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 2, 5 ja lg 12 p 1, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maakorraldusseaduse § 10 lg 62 ja § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015 otsusega nr 176 osaliselt kehtestatud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringuga

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Põhja pst 35 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 23926701, katastritunnus 78408:801:0155, pindala 5955 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ning määrata moodustatavate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Rumbi tn 3, pindala 1800 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%;

1.2 Kalsadama tn 6, pindala 3151 m², sihtotstarve ärimaa 100%;

1.3 Rumbi tänav T6, pindala 931 m², sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.4 Rumbi tänav T8, pindala 70 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusregistriosa nr 23926701 III jakku kantud isiklikud kasutusõigused koormama järgmisi jagamisel tekkivaid kinnisasju alljärgnevate tingimustega:

2.1 Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus:

2.1.1 punktis 1.1 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 56 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutusega ala I, isikliku kasutusõiguse tasuga 0,56 eurot aastas;

2.1.2 punktis 1.4 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 3 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil ruudustusega ala II, isikliku kasutusõiguse tasuga 0,03 eurot aastas;

2.2 AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks seatud järjekohal nr 1 asuv isiklik kasutusõigus:

2.2.1 punktis 1.1 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 193 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutusega ala I, isikliku kasutusõiguse tasuga 64,76 eurot aastas;

2.2.2 punktis 1.2 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 493 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutusega ala II, isikliku kasutusõiguse tasuga 165,42 eurot aastas;

2.2.3 punktis 1.3 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 92 m² (koosneb kahest osast 80 m² ja 12 m²), mis on tähistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutusega ala III, isikliku kasutusõiguse tasuga 30,87 eurot aastas;

2.3 AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks seatud järjekohal nr 3 asuv isiklik kasutusõigus punktis 1.3 nimetatud kinnisasja isikliku kasutusõiguse alaga 91 m², mis on tähistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil ruudustusega ala IV, isikliku kasutusõiguse tasuga 0,91 eurot aastas.

3. Tallinna Kultuuriametil anda oma valitsemiselt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti valitsemisele punktides 1.3 ja 1.4 nimetatud kinnisasjad.

4. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisega ja punktis 2 nimetatud isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Maa-ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-2