Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 5 hoone osa kasutusse andmine (Kristiine Tegevuskeskus)
Tallinna Linnavalitsus 18.05.2020 korraldus number 615
Redaktsiooni kehtivus:18.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. mai

2020 nr

615-k

Sõpruse pst 5 hoone osa kasutusse andmine (Kristiine Tegevuskeskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 25 „Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord“ alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Kristiine Tegevuskeskus (registrikood 75016326, edaspidi keskus) kasutusse Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja (ehitisregistri kood 101022579) viiekorruselise A-korpuse, üldpind kokku 860 m² (sh I korruse ruumid nr 1-14 ja nr 101, üldpind 390,6 m², II korruse ruumid nr 17-35 ja nr 201, üldpind 405,4 m², III korruse ruumid nr 36 ja nr 54, üldpind 26,2 m² ja IV korruse ruumid nr 55 ja nr 73, üldpind 26,8 m², V korruse ruum nr 92 üldpind 11,0 m²) ja neljakorruselise B-korpuse 0 korruse ruumid nr 96-110 ja nr 003-006, pind kokku 196,7 m². Käesoleva korralduse alusel antakse keskuse kasutusse Sõpruse pst 5 sotsiaalmajas kokku 1056,7 m².

2. Punktis 1 nimetatud ruumid antakse keskuse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 keskus tasub ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, koristusteenus, tehnosüsteemide hooldus ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

2.3 kasutusse andmise eritingimused on:

2.3.1 Tallinna Linnavaraamet korraldab punktis 1 nimetatud hoone ümbruse heakorra ning üldruumide koristamise;

2.3.2 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud keskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks üürileandja eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2007 korraldus nr 1059-k „Sõpruse pst 5 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Kristiine Sotsiaalkeskus ja Kristiine Sotsiaalmaja)“.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär