Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2020 korralduse nr 383-k "Tallinna linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2020 korraldus number 600
Jõustumine:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. mai

2020 nr

600-k

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2020 korralduse nr 383-k „Tallinna linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutati Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2020 korraldusega nr 132 „Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ muutmine“ pikendati eriolukorda 17. maini 2020.

Vabariigi Valitsus kiitis 27. aprillil 2020 heaks COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia ning on alustanud strateegia elluviimist. Vabariigi Valitsus on osaliselt muutnud eriolukorra ajaks rakendatud abinõusid ning kavandab mitmete piirangute leevendamist lähiajal.

Lähtudes eeltoodust on Tallinna linn alustanud ettevalmistusi eriolukorrast väljumiseks ning Tallinna Linnavalitsus kiitis 6. mai 2020 istungi protokolli nr 27 päevakorrapunktiga 3 heaks COVID-19 epideemiast tingitud eriolukorra piirangute leevendamise kava Tallinnas võttes muuhulgas arvesse järgmised lähtekohad:

- tagada inimeste tavaellu naasmine võimalikult ohutul viisil. Selleks tuleb piiranguid muuta samm-sammult, lähtudes Terviseameti soovitatud kriteeriumidest ja arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud leevendusmeetmeid;

- tagada linnaelanikele, ettevõtjatele ja külalistele linna teenuste kättesaadavus ning selleks vajalik töökorraldus linna asutustes;

- COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel on näha esimesi positiivseid märke, kuid viiruse leviku tõhusaks peatamiseks ja rahva tervise kaitseks tuleb piirangute lõpetamise abinõusid rakendada ettevaatlikult ja etapiviisiliselt, kuna Tallinnas on kõige suurem rahvastikutihedus, nakkuskolde puhul oleks levik kiire nii Tallinna sees kui ka teistesse omavalitsustesse ning Tallinnas tuleb Terviseameti andmetel uusi nakatunuid siiski pidevalt juurde;

- olukorra edasist kujunemist tuleb tähelepanelikult jälgida, et hinnata, kas viimased kaks nädalat inimeste aktiivsemat liikumist on ka viiruse levikut mõjutanud. Kui piirangute leevendamise ajal peaks toimuma viiruse levikus kiire tõus, tuleb kaaluda abinõude korrigeerimist.

Piirangute leevendamisel tuleb avalike alade kasutamisel tagada Vabariigi Valitsuse, peaministri ja teiste riigiasutuste määratud tingimuste täitmine.

Tulenevalt eelnimetatud asjaoludest ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 8 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 31 „Linnavara valitsemise kord

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2020 korraldust nr 383-k „Tallinna linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine“ järgmiselt:

1.1 punktis 1 jätta välja sõnad „kuni linnavalitsuse sellekohase uue otsuse tegemiseni“ ning täiendada punkti teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Mängu- ja spordiväljakud ning koerte jalutusväljakud avada ajavahemikus 11.-17. maini pärast nende puhastamist: esmalt avatakse lintidega piiratud väljakud ja seejärel ajutiste piirdeaedadega suletud väljakud. Munitsipaalasutuste, sh üldhariduskoolide ning vabaaja- ja noortekeskuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud (nt koolistaadionid) avada asutuse juhi otsusel alates 11. maist 2020 pärast nende puhastamist ja lähtudes valmisolekust täita Vabariigi Valitsuse määratud tingimusi.“;

1.2 punktis 2 jätta välja sõnad: „kuni linnavalitsuse sellekohase uue otsuse tegemiseni“ ja täiendada punkti teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tallinna Loomaaia väliala ning kohvikud ja poed avada külastajatele 19. maist 2020 ning ekspositsiooniruumid 1. juunist 2020.“;

1.3 punktis 3 jätta välja sõnad „kuni linnavalitsuse sellekohase uue otsuse tegemiseni“ ja täiendada punkti teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tallinna Botaanikaaia pargiala tasuta külastamist võimaldada 10. maini 2020 (k.a) ning botaanikaaia ekspositsiooniruumid avada 18. maist 2020.“;

1.4 lisada punkti 5 lõppu sõnad „ning kasutuskeelu lõppemisel väljakute, sh vabaaja- ja noortekeskuste juures asuvate väljakute puhastamine ja ajutise kasutuskeelu tähistuse eemaldamine“;

1.5 lisada punkti 6 lõppu sõnad „ning kasutuskeelu lõppemisel väljakute puhastamine ja ajutise kasutuskeelu tähistuse eemaldamine“;

1.6 lisada punkti 7 lõppu sõnad „ja vajadusel selle järel“;

1.7 täiendada korraldust uue punktiga 71 ja sõnastada see järgmiselt:

„71. Üldhariduskoolides ja munitsipaalhuvikoolides toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni. Alates 18. maist 2020 on lubatud alustada üks ühele õpet ja õpet kuni viie õpilasega rühmades. Huvikoolides, kus jätkub distantsõpe ka pärast 18. maid, on teenuse saajad tasu maksmisest vabastatud kuni distantsõppe lõppemiseni. Kui 18. maist alustatakse kontakttundidega üks-ühele või õppetegevusega kuni viiele inimesele ühes grupis, tasutakse teenuse eest vastavalt kehtestatud hinna alusel.“.

2. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna veebilehel. Avaldada korralduses sisalduv informatsioon ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ning linnaosa ajalehtedes.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Korraldus jõustub 11. mail 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär