Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 67a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2020 korraldus number 580
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. mai

2020 nr

580-k

Pärnu mnt 67a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 64¹, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Pärnu mnt 67a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 5644501, katastritunnus 78401:110:2170, pindala 4245 m², sihtotstarve ärimaa), edaspidi kinnisasi, sellele valmisehitatud sõidutee omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks, mis on vajalik läbipääsuks Pärnu maanteelt Tatari tänavale ja vastupidi, järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 223 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alal asuvat olemasolevat sõiduteed, mis asub osaliselt kinnisasjal asuva hoone osa all (kangialune) ööpäev läbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava sõiduteena, st et sõiduteel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.3.2 remontima ja korras hoidma isikliku kasutusõiguse alal sõiduteed, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.4.2 hoidma korras ja remontima sõidutee osa kohal asuvat kinnisasjal paikneva hoone välimist osa, sh tugiposte, selliselt, et sõiduteel oleks tagatud liiklejate turvalisus;

1.4.3 tagama sõidutee valgustuse hoone aluses osas;

1.4.4 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.4.5 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.5 isikliku kasutusõiguse ala valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Pärnu mnt 67a kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks Pärnu mnt Holding OÜ-le, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ning Tallinna Kesklinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa