Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 "2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.05.2020 määrus number 13 [RT IV, 12.05.2020, 29]
Jõustumine:15.05.2020
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2020 - ... [RT IV, 12.05.2020, 29]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  11. mai 2020 nr 13

Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ muutmine

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 p 3 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määruse nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ § 21 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„§ 21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal ja järel

(1) Linna ametiasutustel menetleda eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia. Pärast eriolukorra lõppemist menetleb linna ametiasutus projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, arvestades pärast eriolukorra lõppu kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.“.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär