Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tähistaeva tänav kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 04.05.2020 korraldus number 545
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. mai

2020 nr

545-k

Tähistaeva tänav kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5, § 6 lg-ga 1 ja Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna linna ja Bonava Eesti OÜ vahel 5. märtsil 2020 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollist

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Tähistaeva tänav kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 24365001, katastritunnus 78406:606:0046, pindala 2302 m², sihtotstarve transpordimaa), edaspidi kinnisasi, mis on vajalik sellele valmisehitatud sõidu- ja kõnnitee, haljasala, sademeveekanalisatsiooni ning tänavavalgustuse avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnisasja Bonava Eesti OÜ (endise nimega OÜ Rannamõisa Arendus) kasuks koormavad isiklikud kasutusõigused ei jää kinnisasja koormama;

1.3 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud kinnisasja koormavad isiklikud kasutusõigused tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks, mis võivad jääda kinnisasja koormama;

1.4 kinnisasja omandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn;

1.5 punktis 1.2 nimetatud isiklike kasutusõiguste lõpetamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Bonava Eesti OÜ.

2. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

3.2 tasuda punktis 1.4 nimetatud kulud;

3.3 teha korraldus teatavaks Bonava Eesti OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär