Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kivimurru tn 9 kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivat Kivimurru tn 9 kinnisasja koormama jääva hoonestusõiguse tingimuste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2020 otsus number 39
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2020 nr 39

 

 

 

 

Kivimurru tn 9 kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivat Kivimurru tn 9 kinnisasja koormama jääva hoonestusõiguse tingimuste muutmine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 54 lg-te 1, 4 ja 5, §-de 641, 642, 244, kinnistusraamatuseaduse § 55 lg-te 1 ja 11, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2 ja § 18¹ lg-te 5 ja 12 p 1, ruumiandmete seaduse § 42, § 44 p 1, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1 ja § 55 lg 1, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ § 41 lg-ga 4, §-ga 63, 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2019 korraldusega nr 1666-k kehtestatud  „Majaka tn 4a ja 6b kinnistute ning lähiala detailplaneeringust“

 

 

     

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Kivimurru tn 9 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 9620601, katastritunnus 78403:301:2230, pindala 10023 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), edaspidi kinnisasi, muuta aadressid ja pindalad ning määrata kinnisasjade sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Kivimurru tn 9, pindala 9723 m², sihtotstarve sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa 100%;

1.2 Kivimurru tänav T1, pindala 302 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Kinnisasja aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks koormav isiklik kasutusõigus jääb koormama jagamisel tekkivat punktis 1.1 nimetatud Kivimurru tn 9 kinnisasja.

3. Lõpetada kinnisasja jagamisel tekkivat punktis 1.2 nimetatud Kivimurru tänav T1 kinnisasja Osaühingu BCA Center kasuks koormav hoonestusõigus (kinnistusregistriosa nr 21636901) ja seda koormavad õigused ning taotleda hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamist.

4. Muuta kinnisasja jagamisel tekkivat punktis 1.1 nimetatud Kivimurru tn 9 kinnisasja koormama jääva hoonestusõiguse aastatasu suurust alates hoonestusõiguse tingimuste muudatuse kandmisest kinnistusraamatusse, milleks on 745 eurot, mis moodustab 2% sotsiaalmaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784018.

5. Tallinna Haridusametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi punktis 1.2 nimetatud kinnisasi.

6. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada punktides 1 kuni 4 nimetatud tehingute tegemine ja kinnistamisavalduste esitamine  samaaegselt;

7.2 tasuda kinnisasja jagamisega ning hoonestusõiguse tingimuste muutmisega ja hoonestusõiguse lõpetamisega seotud kulud, välja arvatud punktis 3 nimetatud kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamisel seda koormava hüpoteegi lõpetamise kulud - notaritasu ja riigilõiv;

7.3 teha otsus teatavaks Maa-ametile, Tallinna Haridusametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Osaühingule BCA Center.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2020

otsuse nr 39

LISA

 

Kivimurru tn 9 kinnisasja jagamise skeem

 

 

 

     

 

 

 

 

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees